Nhóm ngành Kinh doanh - Quản lý - Marketing (Business, Management & Marketing)

Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kinh doanh - Quản lý - Marketing

Quản lý nhân sự Quản lý nhân sự

HR Human Resources

230 khóa học

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

Business Administration

230 khóa học

Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế

International Business

230 khóa học