Gallery

Hội thảo với tập đoàn giáo dục Study Group

Gặp gỡ và làm việc với ngài Randall Martin Giám Đốc Ủy Ban Giáo Dục Quốc Tế của Tỉnh bang British Columbia – Canada

 

 

Thành viên Nam Phong học tập tại nước ngoài