International Excellence Award

International Excellence Award

Northern College
Trường cấp học bổng Northern College
Tên chương trình học bổng International Excellence Award
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân
Giá trị học bổng $ 500

Số lượng 15

Điều kiện khác Dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và những đóng góp tích cực cho chương trình học .

Học bổng khác của trường

Northern College Cấp học Điều kiện Northern College

Entrance Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

Role Model Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Leadership Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

University of Regina Cấp học Điều kiện University of Regina

International Entrance Scholarship

Giá trị: $3000

Cử nhân

Ottawa Catholic School Board Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board

OCSB International Student Program Award For Communication

Giá trị: $ 600

Trung học

Brock University Cấp học Điều kiện Brock University

International Education Fund

Giá trị: Thay đổi

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

UMC - Upper Madison College Cấp học Điều kiện UMC - Upper Madison College

Học bổng đầu vào trường Upper Madison College

Giá trị: 10.000 CAD

Trung học

GPA 8.0

Lakehead University Cấp học Điều kiện Lakehead University

Lakehead University Entrance Scholarship - Undergraduate

Giá trị: Lên đến $30,000

Cử nhân

GPA 75% trở lên

Học bổng khác trên thế giới

University of Huddersfield, UK Cấp học Điều kiện University of Huddersfield, UK

Vietnam Academic Excellence Scholarships

Giá trị: Up to 4000

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Stirling, UK Cấp học Điều kiện University of Stirling, UK

External Progression Scholarship

Giá trị: Up to £4,000

Cử nhân

Westtown School, USA Cấp học Điều kiện Westtown School, USA

Merit Scholarships

Giá trị: $2,500 to $15,000

Trung học

New Jersey Institute of Technology, USA Cấp học Điều kiện New Jersey Institute of Technology, USA

EduCo Scholarship for graduate programs

Giá trị: $3,000 - $4,000

Thạc sĩ

Curtin University, Australia Cấp học Điều kiện Curtin University, Australia

Curtin International Scholarships

Giá trị: 25% of first year tuition

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học