Leadership Award

Leadership Award

Northern College
Trường cấp học bổng Northern College
Tên chương trình học bổng Leadership Award
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân
Giá trị học bổng $ 500

Số lượng 15

Điều kiện chi tiết

Dành cho sinh viên thể hiện được phẩm chất lãnh đạo thông qua sự tham gia trong và ngoài khuôn viên trường cũng như khả năng của sv trong việc hướng dẫn và truyền cảm hứng cho những người khác.

Học bổng khác của trường

Northern College Cấp học Điều kiện Northern College

Entrance Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

Role Model Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

International Excellence Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

Dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và những đóng góp tích cực cho chương trình học .

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Laurentian University Cấp học Điều kiện Laurentian University

Entrance Scholarship

Giá trị: $10,000/năm

Cử nhân

GPA 80 -89.99

J. Addison School Cấp học Điều kiện J. Addison School

Học bổng Vietnamese Student Bursary

Giá trị: 4,000 CAD

Trung học

GPA Trên 6.0

Ottawa Catholic School Board Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board

OCSB International Student Program Award For Collaboration

Giá trị: $ 600

Trung học

University of Canada West Cấp học Điều kiện University of Canada West

UCW - Southeast Asia (SEA) Regional Grant

Giá trị: $ 18,900

Cử nhân , Thạc sĩ

FIC Fraser International College (Simon Fraser University) Cấp học Điều kiện FIC Fraser International College (Simon Fraser University)

Vietnamese Student Scholarship

Giá trị: 3,000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview, Scholarship essay

Học bổng khác trên thế giới

City University of London, UK Cấp học Điều kiện City University of London, UK

Computer Science and Engineering Scholarship (International Applicants)

Giá trị: £2,000

Chứng chỉ sau đại học

Brunel University London, UK Cấp học Điều kiện Brunel University London, UK

Early Payment

Giá trị: 2%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

The Knox School, USA Cấp học Điều kiện The Knox School, USA

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $24,000 / năm

Trung học

Bellerbys College, UK Cấp học Điều kiện Bellerbys College, UK

A-Level Scholarship

Giá trị: 20%

Trung học

GPA 3.2 - Tiếng Anh 6.0

Phỏng vấn

Amsterdam University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Amsterdam University of Applied Sciences, Netherlands

Amsterdam Talent Scholarship (ATS)

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân