Các tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục Đại học Úc

Tổng quan du học Úc | Học Đại học tại Úc

Các tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục Đại học Úc

08/01/2016 1237 Lượt xem
Kể từ tháng 1/2012, Cơ quan Tiêu chuẩn và Chất lượng giáo dục đại học (TEQSA – Tertiary Education Quality Standards Agency) đã đi vào hoạt động với tư cách là Cơ quan đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc gia mới của Úc.

Theo đó, nó tiếp quản vai trò của Cơ quan Chất lượng Đại học Úc (AUQA – Austalian Universities Quality Agency). TEQSA đăng ký cho các trường và kiểm định các khóa học bằng cách sử dụng Khung tiêu chuẩn giáo dục đại học (HESF – Higher Education Standards Framework) làm chuẩn mực đánh giá.

HESF bao gồm 5 tiêu chuẩn khác nhau:

  1. Tiêu chuẩn về trường đào tạo
  2. Tiêu chuẩn về văn bằng
  3. Tiêu chuẩn dạy và học
  4. Tiêu chuẩn nghiên cứu
  5. Tiêu chuẩn thông tin.

Hệ thống Đăng ký quốc gia của TEQSA bao gồm tất cả các khóa học được công nhận. Nó phân biệt các loại hình trường học khác nhau:

  • Đại học Úc
  • Cao đẳng Đại học Úc
  • Đại học Chuyên ngành Úc
  • Đại học ở nước ngoài
  • Đại học Chuyên ngành ở nước ngoài.

Sau khi trường được công nhận, nó được đăng ký bởi Khung văn bằng Úc (AQF – Australian Qualifications Framework). Hệ thống AQF phân biệt giữa các trường (chủ yếu là các trường đại học) “tự kiểm định”, và những trường thuộc loại “không tự kiểm định”. Các trường “tự kiểm định” có thể tự phát triển và đào tạo các chương trình của riêng mình, và tự chịu trách nhiệm về đảm bảo chất lượng. Một phần quá trình là tham khảo ý kiến từ các ngành công nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn. Các khóa học thường được xem xét tái kiểm định sau 5 năm.

Các trường “tự kiểm định” phải đăng ký với TEQSA và đáp ứng yêu cầu để trở thành một trường “tự kiểm định”. Có thể tham khảo trang web của AQF: www.aqf.edu.au để xác định xem một trường hay một chương trình học của một trường “không tự kiểm định” có không được công nhận hay không.

Kể từ tháng 7/2011, Cơ quan Chất lượng Kỹ năng Úc (ASQA – Australian Skills Quality Authority) trở thành cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo nghề quốc gia. ASQA chịu trách nhiệm quản lý Các tổ chức đào tạo đã đăng ký (RTO – Registered Training Organisation) ở một số tiểu bang của Úc (ACT, NSW, NT, SA, QLD và TAS) và cả ở nước ngoài.

Cả TEQSA và ASQA đều có trách nhiệm đảm bảo các hoạt động ở nước ngoài của các trường ở Úc tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc gia về đảm bảo chất lượng (giáo dục xuyên quốc gia).

Úc KHÔNG CÓ hệ thống xếp hạng chính thức.

 

NHM