Học bổng du học Úc

Học bổng du học Úc bậc Trung học

Sở Giáo dục Tasmania Cấp học Điều kiện Sở Giáo dục Tasmania

Học bổng 25% học phí Trung học công lập Tasmania

Giá trị: 25%

Eynesbury College Cấp học Điều kiện Eynesbury College

Eynesbury scholarship

Giá trị: 30% học phí

GPA 8.0

Eynesbury Merit Scholarships (EMS)

Giá trị: up to 50% Học phí

Taylors College Cấp học Điều kiện Taylors College

High School Scholarships

Giá trị: AU$ 2,500 – 5,000

GPA 7.5, 8.0

Phỏng vấn

Học bổng du học Úc bậc Đại học - Cao Đẳng

RMIT University Cấp học Điều kiện RMIT University

COBL Academic Merit Scholarship

Giá trị: 25% học phí

GPA 9.0/10

Academic Merit Scholarship

Giá trị: 20% học phí

GPA 8.5/10

Le Cordon Bleu - Sydney Cấp học Điều kiện Le Cordon Bleu - Sydney

Học bổng Le Cordon Bleu Brisbane AUD$10,000

Giá trị: $10,000

GPA hoàn thành lớp 11 hoặc 12 (tốt nghiệp cấp 3) - Tiếng Anh IELTS 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0)

Bài luận 400 từ

The University of Adelaide Cấp học Điều kiện The University of Adelaide

Global Academic Excellence Scholarship (International)

Giá trị: 50% học phí khóa học

GPA 6.8/7 - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

ASEAN Scholarship

Giá trị: 15% học phí toàn khóa học

Học bổng du học Úc bậc Thạc sỹ và sau Đại học

RMIT University Cấp học Điều kiện RMIT University

COBL Academic Merit Scholarship

Giá trị: 25% học phí

GPA 9.0/10

Academic Merit Scholarship

Giá trị: 20% học phí

GPA 8.5/10

The University of Adelaide Cấp học Điều kiện The University of Adelaide

Global Academic Excellence Scholarship (International)

Giá trị: 50% học phí khóa học

GPA 6.8/7 - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

ASEAN Scholarship

Giá trị: 15% học phí toàn khóa học

Federation University Australia (FUA) Cấp học Điều kiện Federation University Australia (FUA)

Federation University Australia Global Innovator Scholarship

Giá trị: 20% tuition fee

GPA 7.0 - 9.0