Học bổng du học Úc

Học bổng du học Úc bậc Trung học

Sở Giáo dục Tasmania Cấp học Điều kiện Sở Giáo dục Tasmania

Học bổng 25% học phí Trung học công lập Tasmania

Giá trị: 25%

Eynesbury College Cấp học Điều kiện Eynesbury College

Eynesbury scholarship

Giá trị: 30% học phí

GPA 8.0

Eynesbury Merit Scholarships (EMS)

Giá trị: up to 50% Học phí

Taylors College Cấp học Điều kiện Taylors College

High School Scholarships

Giá trị: AU$ 2,500 – 5,000

GPA 7.5, 8.0

Phỏng vấn

Học bổng du học Úc bậc Đại học - Cao Đẳng

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

ASEAN Scholarship

Giá trị: 15% học phí toàn khóa học

English Language Package

Giá trị: Học bổng 20 tuần tiếng Anh

Federation University Australia (FUA) Cấp học Điều kiện Federation University Australia (FUA)

Federation University Australia Global Innovator Scholarship

Giá trị: 20% tuition fee

GPA 7.0 - 9.0

Federation University Australia Global Excellence Scholarship

Giá trị: 25% tuition fee

GPA > 9.0 - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện Tiếng Anh

The University of Newcastle Úc (UoN) Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Úc (UoN)

The International Excellence Scholarship (Information Technology and Computer Science)

Giá trị: Upto AU$60,000 (AU$15,000/năm)

Học bổng du học Úc bậc Thạc sỹ và sau Đại học

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

ASEAN Scholarship

Giá trị: 15% học phí toàn khóa học

Federation University Australia (FUA) Cấp học Điều kiện Federation University Australia (FUA)

Federation University Australia Global Innovator Scholarship

Giá trị: 20% tuition fee

GPA 7.0 - 9.0

Federation University Australia Global Excellence Scholarship

Giá trị: 25% tuition fee

GPA > 9.0 - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện Tiếng Anh

The University of Newcastle Úc (UoN) Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Úc (UoN)

The International Excellence Scholarship (Management, Accounting and Finance)

Giá trị: Upto AU$ 30,000 (AU$15,000/năm)

The International Excellence Scholarship (Information Technology and Computer Science)

Giá trị: Upto AU$60,000 (AU$15,000/năm)