Học bổng du học Úc

Học bổng du học Úc bậc Trung học

Sở Giáo dục Tasmania Cấp học Điều kiện Sở Giáo dục Tasmania

Học bổng 25% học phí Trung học công lập Tasmania

Giá trị: 25%

Eynesbury College Cấp học Điều kiện Eynesbury College

Eynesbury scholarship

Giá trị: 30% học phí

GPA 8.0

Eynesbury Merit Scholarships (EMS)

Giá trị: up to 50% Học phí

Taylors College Cấp học Điều kiện Taylors College

High School Scholarships

Giá trị: AU$ 2,500 – 5,000

GPA 7.5, 8.0

Phỏng vấn

Học bổng du học Úc bậc Đại học - Cao Đẳng

Flinders University Cấp học Điều kiện Flinders University

Vice-Chancellor International Scholarships

Giá trị: 50%

GPA 95 ATAR

Swinburne University of Technology Cấp học Điều kiện Swinburne University of Technology

Swinburne X LinkedIn International Program – NEW

Giá trị:

La Trobe University Cấp học Điều kiện La Trobe University

La Trobe South East Asia Scholarship

Giá trị: 30%

Vice - Chancellor Scholarship Vietnam

Giá trị: 100%

GPA 80%

La Trobe College Australia Cấp học Điều kiện La Trobe College Australia

La Trobe College - Vietnam Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Học bổng du học Úc bậc Thạc sỹ và sau Đại học

Flinders University Cấp học Điều kiện Flinders University

Vice-Chancellor International Scholarships

Giá trị: 50%

GPA 95 ATAR

Swinburne University of Technology Cấp học Điều kiện Swinburne University of Technology

Swinburne X LinkedIn International Program – NEW

Giá trị:

La Trobe University Cấp học Điều kiện La Trobe University

La Trobe South East Asia Scholarship

Giá trị: 30%

Vice - Chancellor Scholarship Vietnam

Giá trị: 100%

GPA 80%

RMIT University Cấp học Điều kiện RMIT University

Merit scholarship for Vietnamese students

Giá trị: AUD $10000

Là học sinh Việt Nam, apply vào trường từ Việt Nam