Du học New Zealand

Du học New Zealand

Quick Link

Học bổng mới nhất Xem thêm học bổng

Progression Scholarship

The University of Waikato

Progression Scholarship

Giá trị: 5,000 NZD

Học bổng năm nhất đại học, dành cho học sinh xuất sắc hoàn tất khóa Foundation

Foundation Program

The University of Auckland

Foundation Program

Giá trị: NZ$ 2,500; 5,000; 7.500

Foundation Program

The University of Waikato

Foundation Program

Giá trị: NZ$ 2,500; 5,000; 7,500