Nhóm ngành Máy tính & Công nghệ Thông tin (Computer science and information systems)

Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Máy tính & Công nghệ Thông tin

Công nghệ Thông tin

IT (Information Technology)

Khoa học máy tính

Computer Science