các Trường Trung học Anh (73)

Ealing Independent College

Ealing Independent College

London, England, UK

Private | Dayschool | Coed

12.960 GBP

Myddelton College

Myddelton College

Top 30 Boarding UK - Học bổng 50%

Private | Boarding | Coed

39.600 GBP Bao gồm cả ăn ở

Adcote School For Girls

Adcote School For Girls

Private | Boarding | Girls

International School of London (ISL)

International School of London (ISL)

London, England, UK

Private | Dayschool | Coed

27.500 GBP

Nam sinh Nội trú Harrow School

Nam sinh Nội trú Harrow School

London, England, UK

Public | Boarding | Boys

43.665 GBP Đã bao gồm boarding

Mill Hill School

Mill Hill School

London, England, UK

Private | Boarding | Coed

36.900 GBP Đã bao gồm boarding

Repton

Repton

Derby, England, UK

Private | Boarding | Coed

38.163 GBP Đã bao gồm boarding

Tư thục nội trú Millfield

Tư thục nội trú Millfield

Private | Boarding | Coed

39.960 GBP Đã bao gồm boarding

Trường Trung Học St. Clare's Oxford

Trường Trung Học St. Clare's Oxford

Private | Coed

44.118 GBP Bao gồm học phí và phí ăn ở

Bosworth Independent College

Bosworth Independent College

Northampton, England, UK

Private | Boarding | Coed

23.500 GBP

Abbey College in Malvern

Abbey College in Malvern

Worcester, England, UK

Private | Boarding

29.000 GBP Đã bao gồm phí Boarding

Gower College Swansea

Gower College Swansea

Swansea, Wales, UK

Public | Dayschool

20.500 GBP Đã bao gồm chi phí ăn ở

St. Andrew’s College Cambridge

St. Andrew’s College Cambridge

Cambridge, England, UK

Private | Boarding | Coed

26.730 GBP

Collingham GCSE & Sixth Form College

Collingham GCSE & Sixth Form College

London, England, UK

Private | Boarding | Coed

24.240 GBP

Mander Portman Woodward (MPW)

Mander Portman Woodward (MPW)

London, England, UK

Private | Boarding | Coed

32.295 GBP

Kings College - Kings Education

Kings College - Kings Education

London, England, UK

Private | Boarding | Coed

27.180 GBP

Trường Trung học Nội trú Ackworth School

Trường Trung học Nội trú Ackworth School

Ackworth, England, UK

Private | Boarding | Coed

32.076 GBP Đã bao gồm học phí và chi phí ăn ở Boarding

Bellerbys College

Bellerbys College

Brighton, England, UK

Private | Boarding | Coed

27.501 GBP Phí chưa bao gồm homestay/residence