Học bổng du học Anh

Học bổng du học Anh bậc Trung học

Guildhouse School, London Cấp học Điều kiện Guildhouse School, London

Scholarship of Excellence

Giá trị: 100%

Merit Scholarship

Giá trị: up to 50% tuition

Bosworth Independent College Cấp học Điều kiện Bosworth Independent College

HỌC BỔNG MERIT KỲ THÁNG 9/2023 TẠI TRƯỜNG BOSWORTH INDEPENDENT SCHOOL

Giá trị: Up to 50%

GPA 85% - Tiếng Anh IELTS 6.0 +

Phỏng vấn + bài test

University of Liverpool Cấp học Điều kiện University of Liverpool

University of Liverpool International College (UoLIC) Excellence Scholarship

Giá trị: £5,000

GPA 7.5

Imperial College London Cấp học Điều kiện Imperial College London

International Baccalaureate Excellence Scholarships

Giá trị: 3000 GPB/ per year

Học bổng du học Anh bậc Đại học - Cao Đẳng

Newcastle University Cấp học Điều kiện Newcastle University

Học bổng chuyển tiếp (Progression scholarship) dành cho sinh viên Việt Nam

Giá trị: £8,000

Pathway Scholarship

Giá trị: £20,000

Bosworth Independent College Cấp học Điều kiện Bosworth Independent College

HỌC BỔNG MERIT KỲ THÁNG 9/2023 TẠI TRƯỜNG BOSWORTH INDEPENDENT SCHOOL

Giá trị: Up to 50%

GPA 85% - Tiếng Anh IELTS 6.0 +

Phỏng vấn + bài test

City University of London Cấp học Điều kiện City University of London

Bayes Business School International Scholarship

Giá trị: £5,500

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

South East Asia Scholarship Award

Giá trị: 50%

Học bổng du học Anh bậc Thạc sỹ và sau Đại học

Newcastle University Cấp học Điều kiện Newcastle University

Pre-Master’s

Giá trị: Up to £4,000

City University of London Cấp học Điều kiện City University of London

Information System Master Scholarship

Giá trị: £3,500

Computer Science and Engineering Scholarship (International Applicants)

Giá trị: £2,000

City Star Scholarship

Giá trị: 25-30%

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

Global Wales Postgraduate Scholarship

Giá trị: £10,000