Học bổng du học Anh

Học bổng du học Anh bậc Trung học

University of Liverpool Cấp học Điều kiện University of Liverpool

University of Liverpool International College (UoLIC) Excellence Scholarship

Giá trị: £5,000

GPA 7.5

Imperial College London Cấp học Điều kiện Imperial College London

International Baccalaureate Excellence Scholarships

Giá trị: 3000 GPB/ per year

d’Overbroeck’s College Cấp học Điều kiện d’Overbroeck’s College

Tennis Academy Scholarship

Giá trị: 10-25% tution fee

Principals Award

Giá trị: 10-20% tuition fee

Ottawa Catholic School Board Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board

OCSB International Student Program Award For Critical Thinking

Giá trị: $ 600

Học bổng du học Anh bậc Đại học - Cao Đẳng

City University of London Cấp học Điều kiện City University of London

Bayes Business School International Scholarship

Giá trị: £5,500

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

South East Asia Scholarship Award

Giá trị: 50%

Undergraduate Scholarship

Giá trị: £1,000

Brunel University London Cấp học Điều kiện Brunel University London

Early Payment

Giá trị: 2%

Brunel Medical School International Scholarship Terms and Conditions 2023/24

Giá trị: 15%

Học bổng du học Anh bậc Thạc sỹ và sau Đại học

City University of London Cấp học Điều kiện City University of London

Information System Master Scholarship

Giá trị: £3,500

Computer Science and Engineering Scholarship (International Applicants)

Giá trị: £2,000

City Star Scholarship

Giá trị: 25-30%

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

Global Wales Postgraduate Scholarship

Giá trị: £10,000

South East Asia Scholarship Award

Giá trị: 50%