các Trường Trung học Mỹ (4)

Blue Ridge School

Blue Ridge School

Washington, Washington D.C., USA

Private | Boarding | Boys

59.000 USD

Edmund Burke School

Edmund Burke School

Washington, Washington D.C., USA

Private | Dayschool | Coed

59.950 USD Đã bao gồm chi phí Homestay

Saint Anselm’s Abbey School

Saint Anselm’s Abbey School

Washington, Washington D.C., USA

Private | Dayschool | Boys

64.170 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Archbishop Carroll High School

Archbishop Carroll High School

Washington, Washington D.C., USA

Private | Dayschool | Coed

48.889 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ