các Trường Đại học Mỹ (194)

Queens College, City University of New York

Queens College, City University of New York

New York City, New York, USA

Public

18.600 USD

Gonzaga University

Gonzaga University

Spokane, Washington, USA

Public

Minnesota State University Mankato

Minnesota State University Mankato

Minneapolis, Minnesota , USA

Public

18.812 USD

Simmons University

Simmons University

BOSTON, Massachusetts , USA

Private

42.000 USD

University of Arizona

University of Arizona

Du học tại ngôi trường đại học tốt nhất tại Mỹ

Tucson, Arizona, USA

Public

Binghamton University

Binghamton University

New York City, New York, USA

Public

24.660 USD Tùy khóa học

West Florida

West Florida

Pensacola, Florida, USA

Public

19.000 USD

University of Nebraska - Lincoln

University of Nebraska - Lincoln

Lincoln (NE), Nebraska, USA

Public

24.000 USD

Texas A&M University - Corpus Christi

Texas A&M University - Corpus Christi

Corpus Christi, Texas, USA

Public

17.000 USD

Saint Louis University (SLU)

Saint Louis University (SLU)

St. Louis, Missouri, USA

Private

45.960 USD

Baylor University

Baylor University

Waco, Texas, USA

Private

44.544 USD

DePaul University

DePaul University

CHICAGO, Illinois, USA

Private

40.551 USD

Colorado State University

Colorado State University

Fort Collins, Colorado, USA

Public

30.510 USD Chi phí ước tính cho 2 kỳ học tập

Oglethorpe University

Oglethorpe University

Atlanta, Georgia, USA

Private

39.300 USD