các Trường Đại học Mỹ (73)

University of St. Thomas

University of St. Thomas

St. Paul, Minnesota , USA

Private

33.000 USD Học phí sau học bổng

Colorado State University

Colorado State University

Fort Collins, Colorado, USA

Public

30.510 USD Chi phí ước tính cho 2 kỳ học tập

University of New Hampshire (UNH)

University of New Hampshire (UNH)

Durham, New Hampshire, USA

Public

32.050 USD

Oglethorpe University

Oglethorpe University

Atlanta, Georgia, USA

Private

DePaul University

DePaul University

Chicago, Illinois, USA

Private

39.975 USD

Baylor University

Baylor University

Waco, Texas, USA

Private

42.842 USD

Texas A&M University - Corpus Christi

Texas A&M University - Corpus Christi

Corpus Christi, Texas, USA

Public

17.000 USD

Arizona State University

Arizona State University

Tempe, Arizona, USA

Public

25.790 USD

Cornell University

Cornell University

Ivy League

Ithaca, New York, USA

Private

55.188 USD

Yale University

Yale University

Yvy League

New Haven, Connecticut, USA

Private

53 USD

Columbia University

Columbia University

New York City, New York, USA

Private

56 USD

Florida Atlantic University (FAU)

Florida Atlantic University (FAU)

Boca Raton, Florida, USA

Public

19.432 USD

Boise State University (BSU)

Boise State University (BSU)

Boise, Idaho, USA

Public

24.988 USD

Northeastern University

Northeastern University

Trường đại học TOP 1 tại Mỹ về các chương trình đạo tạo Co-op ( Thực tập trả lương )

Boston, Massachusetts , USA

Private

54.120 USD

Merrimack College

Merrimack College

North Andover, Massachusetts , USA

Private

University of South Florida

University of South Florida

Tampa, Florida, USA

Public

Pace University

Pace University

New York City, New York, USA

Private

Washington State University

Washington State University

Pullman, Washington, USA

Public

25.000 USD