các Trường Đại học Mỹ (97)

University of New Hampshire (UNH)

University of New Hampshire (UNH)

Durham, New Hampshire, USA

Public

32.050 USD

Texas A&M University - Corpus Christi

Texas A&M University - Corpus Christi

Corpus Christi, Texas, USA

Public

17.000 USD

Baylor University

Baylor University

Waco, Texas, USA

Private

42.842 USD Chi phí ước tính cho năm học 2020-2021

Saint Louis University (SLU)

Saint Louis University (SLU)

St. Louis, Missouri, USA

Private

45.960 USD

Colorado State University

Colorado State University

Fort Collins, Colorado, USA

Public

30.510 USD Chi phí ước tính cho 2 kỳ học tập

DePaul University

DePaul University

Chicago, Illinois, USA

Private

40.551 USD

Oglethorpe University

Oglethorpe University

Atlanta, Georgia, USA

Private

39.300 USD

Northeastern University

Northeastern University

Trường đại học TOP 1 tại Mỹ về các chương trình đạo tạo Co-op ( Thực tập trả lương )

Boston, Massachusetts , USA

Private

53 USD 2019-2020

Pace University

Pace University

New York City, New York, USA

Private

44.714 USD

Arizona State University

Arizona State University

Tempe, Arizona, USA

Public

25.790 USD

Washington State University

Washington State University

Pullman, Washington, USA

Public

25.473 USD

University of South Florida

University of South Florida

Tampa, Florida, USA

Public

17.840 USD

Columbia University

Columbia University

New York City, New York, USA

Private

56 USD

Yale University

Yale University

Yvy League

New Haven, Connecticut, USA

Private

53 USD

James Madison University

James Madison University

Harrisonburg, Virginia, USA

Public

29.106 USD Chi phí ước tính cho 1 năm học tập

Merrimack College

Merrimack College

North Andover, Massachusetts , USA

Private

Cornell University

Cornell University

Ivy League

Ithaca, New York, USA

Private

55.188 USD

Florida Atlantic University (FAU)

Florida Atlantic University (FAU)

Boca Raton, Florida, USA

Public

19.432 USD