các Trường Đại học Mỹ (178)

Texas Wesleyan University

Texas Wesleyan University

Fort Worth, Texas, USA

Private

Saint Louis University (SLU)

Saint Louis University (SLU)

St. Louis, Missouri, USA

Private

45.960 USD

Baylor University

Baylor University

Waco, Texas, USA

Private

44.544 USD

Texas A&M University - Corpus Christi

Texas A&M University - Corpus Christi

Corpus Christi, Texas, USA

Public

17.000 USD

DePaul University

DePaul University

CHICAGO, Illinois, USA

Private

40.551 USD

Colorado State University

Colorado State University

Fort Collins, Colorado, USA

Public

30.510 USD Chi phí ước tính cho 2 kỳ học tập

Oglethorpe University

Oglethorpe University

Atlanta, Georgia, USA

Private

39.300 USD

University of New Haven

University of New Haven

New Haven, Connecticut, USA

Private

36.770 USD

University of Colorado Denver (UC Denver)

University of Colorado Denver (UC Denver)

Denver, Colorado, USA

Public

26.047 USD Chi phí năm học 2019-2020

Nova Southeastern University

Nova Southeastern University

Fort Lauderdale, Florida, USA

Private

27.804 USD

University of Cincinnati

University of Cincinnati

Cincinnati, Ohio, USA

Public

26.334 USD

The University of Alabama at Birmingham (UAB)

The University of Alabama at Birmingham (UAB)

Birmingham (US-AL), Alabama, USA

Public

27.750 USD

Illinois Institute of Technology

Illinois Institute of Technology

CHICAGO, Illinois, USA

Private

Oregon State University (OSU)

Oregon State University (OSU)

Corvallis, Oregon, USA

Public

31.250 USD

University of Hartford

University of Hartford

West Hartford, Connecticut, USA

Private

45.144 USD

Lynn University

Lynn University

Boca Raton, Florida, USA

Public

36.680 USD

Hofstra University

Hofstra University

Long Island, New York, USA

47.510 USD

Drew University

Drew University

Madison, New Jersey, USA

40.685 USD Chi phí ước tính cho 2 kỳ học tập