Học bổng du học USA

Tên trường Học bổng Giá trị Điều kiện Chi tiết

Arizona State University

Interdisciplinary Enrichment Fellowship

$ 16,000

$8,000 mỗi kỳ

Chi tiết

Arizona State University

Earl A. and Lenore H. Tripke Fellowship

$4,000

Chi tiết

Arizona State University

ASU WISH Scholarship

$1,000 - $4,000

GPA 3.0

Chi tiết

Arizona State University

Phi Theta Kappa Scholarship

$2,000

GPA 3.5

Chi tiết

George Mason University

Undergraduate International Scholarship

$ 10,000

Chi tiết

George Mason University

Progression Scholarship

$ 10,000

GPA 3.5-4.0 hoặc 3.0-3,49

Chi tiết

George Mason University

Follow My Lead Scholarship

$ 10,000

Chi tiết

George Mason University

Diversity Scholarships

$ 10,000

Chi tiết

George Mason University

Regional Scholarships

$18,000

Chi tiết

Drew University

Regional Scholarship

$8,000

Chi tiết

Colorado State University

Presidential, Provost’s, Dean’s, and Academic Recognition Scholarship

$20,000 - $40,000

Số tiền được trả mỗi năm $5,000 - $10,000, một nửa được trả cho mỗi học kỳ mùa thu/mùa xuân.

Chi tiết

Colorado State University

Merit Scholarships for Colorado Resident

$4,000 - $16,000

Số tiền tối đa được trả mỗi năm $1,000 - $ 4,000, (một nửa được trả cho học kỳ mùa thu/ mùa xuân)

Chi tiết

Colorado State University

Cascade Scholarship

$6,000

Chi tiết

Colorado State University

Regional Scholarship

$ 10,000

Chi tiết

Colorado State University

Graduate Progression Scholarship

$8,000

Giá trị tối đa được trả mỗi năm là $4,000

GPA 3.75

Chi tiết

Colorado State University

Honors Scholarship

$4,000

Giá trị tối đa được trả mỗi năm $1,000

Chi tiết

Colorado State University

RAMs Transfer Scholarship

$ 10,000

Giá trị tối đa được chi trả mỗi năm $5,000

Chi tiết

Colorado State University

Undergraduate Progression Scholarship

$15,000

Giá trị tối đa được trả mỗi năm là $5,000

GPA 3.5

Chi tiết

Colorado State University

GPA&SAT Scholarship

$40,000

Giá trị tối đa được trả mỗi năm $10,000.

GPA 3.3/4.0

Chi tiết

Colorado State University

GPA Only Scholarship

$32,000

Giá trị tối đa được trả mỗi năm là $8,000

GPA 3.3+/4.0

Chi tiết