các Trường Trung học Mỹ (20)

Chatham Hall School

Chatham Hall School

Virginia, USA

Private | Boarding | Girls

61.000 USD đã bao gồm cả phí boarding

The Steward School

The Steward School

Richmond, Virginia, USA

Private | Dayschool | Coed

53.050 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Hampton Road Academy

Hampton Road Academy

Newport News, Virginia, USA

Private | Boarding | Coed

52.350 USD (Đã bao gồm chi phí Boarding)

Fuqua School

Fuqua School

Farmville, Virginia, USA

Private | Dayschool | Coed

42.120 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Eastern Mennonite High School

Eastern Mennonite High School

Harrisonburg (VA), Virginia, USA

Private | Dayschool | Coed

36.000 USD Đã bao gồm chi phí homestay 

The Congressional Schools of Virginia

The Congressional Schools of Virginia

Falls Church, Virginia, USA

Private | Dayschool | Coed

66.320 USD Bao gồm phí ăn ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Brunswick Academy

Brunswick Academy

Lawrenceville, Virginia, USA

Private | Dayschool | Coed

32.180 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Bishop O’Connell High School

Bishop O’Connell High School

Arlington, Virginia, USA

Private | Dayschool | Coed

53.795 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Virginia Beach Friends School

Virginia Beach Friends School

Virginia Beach, Virginia, USA

Private | Dayschool | Coed

49.300 USD Đã bao gồm chi phí ăn ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Flint Hill School

Flint Hill School

Oakton, Virginia, USA

Private | Dayschool | Coed

73.525 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

BASIS Independent School_McLean

BASIS Independent School_McLean

McLean, Virginia, USA

Private | Dayschool | Coed

68.300 USD Bao gồm phí ăn ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Kenston Forest School

Kenston Forest School

Blackstone, Virginia, USA

Private | Boarding | Coed

30.000 USD Đã bao gồm học phí và chi phí ăn ở Boarding

Norfolk Christian Schools

Norfolk Christian Schools

Norfolk, Virginia, USA

Private | Boarding | Coed

45.000 USD Đã bao gồm chi phí Boarding

Miller School of Albemarle

Miller School of Albemarle

Charlottesville, Virginia, USA

Private | Boarding | Coed

54.000 USD (Đã bao gồm chi phí Boarding)

Stuart Hall School

Stuart Hall School

Staunton, Virginia, USA

Private | Boarding | Coed

51.000 USD Đã bao gồm chi phí boarding

St. Margaret's School

St. Margaret's School

Tappahannock, Virginia, USA

Private | Boarding | Girls

49.900 USD Đã bao gồm chi phí boarding 1 năm

Chesterfield County School District

Chesterfield County School District

Midlothian, Virginia, USA

Public | Dayschool | Coed

27.500 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Virgina Beach City Public Schools

Virgina Beach City Public Schools

Virginia Beach, Virginia, USA

Public | Dayschool | Coed

30.250 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ