Thành phố Spokane, Washington, USA

Thành phố Spokane, Washington, USA

Giới thiệu | Các trường

City lớn 2 WA, 449km Seattle, 215.000 dân (2016)

Spokane is a city in eastern Washington state. It's home to the Northwest Museum of Arts and Culture, which explores the region’s history through exhibits on art, culture and Native American heritage. Next door, Tudor-style Campbell House dates from thePȀ甕瀨ऩ瀨ऩĀⵦ疾瀨ऩ`疽Ѐꔀস崿ःসᓧःꔀস嗥ई廄ःসস崿ःসᓧःসꛜऄসꜰऄস嶪ः̈ऊᕄःস̈ऊ秐ःস秚ः秩ःꊠĵ哖Wস�उ�সꝩऄ↰Ŀ꟠甃焰ऩ꟠甃̈ऊꟻ甃Ľ焰ऩ

Các trường tại Spokane

Gonzaga Preparatory School

Spokane, Washington, USA.

Private

44.164 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Saint George's School

Spokane, Washington, USA.

Private

44.450 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Các thành phố lân cận Spokane