Nhóm ngành MBA (MBA)

Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành MBA

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

MBA (Master in Business Administration)