Học bổng du học Canada

Học bổng du học Canada bậc Trung học

Newton International College Cấp học Điều kiện Newton International College

Renewable Scholarship

Giá trị: Nhiều mức đa dạng tùy vào GPA

GPA > 8.5

Academic Excellence Scholarship

Giá trị: Up to 100% học phí

GPA > 8.5

Entrance Scholarship

Giá trị: 4000 CAD

Braemar College Cấp học Điều kiện Braemar College

HỌC BỔNG TRUNG HỌC

Giá trị: $4,200 CAD

TIA - Toronto International Academy Cấp học Điều kiện TIA - Toronto International Academy

Graduate Scholarship

Giá trị: 1,000 - 50,000 CAD

Sau tốt nghiệp lớp 12 có điểm cao và học lực giỏi, xuất sắc

Học bổng du học Canada bậc Đại học - Cao Đẳng

Cambrian College Cấp học Điều kiện Cambrian College

Entrance Scholarship

Giá trị: 1,000 CAD

GPA 7.0

Confederation College Cấp học Điều kiện Confederation College

In-program Scholarship

Giá trị: 500 - 2,500 CAD

GPA 8.0

Entrance Scholarship

Giá trị: 1,000 CAD

GPA > 7.0

Lambton College Cấp học Điều kiện Lambton College

Entrance Scholarship

Giá trị: Up to 3,000 CAD

GPA > 7.0

St. Lawrence College Cấp học Điều kiện St. Lawrence College

Academic Excellence Entrance Scholarship

Giá trị: 500 - 3,000 CAD

Học bổng du học Canada bậc Thạc sỹ và sau Đại học

Cambrian College Cấp học Điều kiện Cambrian College

Entrance Scholarship

Giá trị: 1,000 CAD

GPA 7.0

St. Lawrence College Cấp học Điều kiện St. Lawrence College

Academic Excellence Entrance Scholarship

Giá trị: 500 - 3,000 CAD

MacEwan University Cấp học Điều kiện MacEwan University

Chancellor’s Scholarship

Giá trị: $10.000 CAD – $14.000 CAD

GPA 95-100% hoặc > 3.99

Thompson River University (TRU) Cấp học Điều kiện Thompson River University (TRU)

TRU Law International Student Awards

Giá trị: $5,000 CAD

GPA > 8.0

Ontario Tech University Cấp học Điều kiện Ontario Tech University

International Merit Award

Giá trị: $10,000 CAD

GPA > 8.0