Học bổng du học Canada

Học bổng du học Canada bậc Trung học

Braemar College Cấp học Điều kiện Braemar College

HỌC BỔNG TRUNG HỌC

Giá trị: $4,200 CAD

TIA - Toronto International Academy Cấp học Điều kiện TIA - Toronto International Academy

Graduate Scholarship

Giá trị: 1,000 - 50,000 CAD

Sau tốt nghiệp lớp 12 có điểm cao và học lực giỏi, xuất sắc

Ottawa Catholic School Board Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board

OCSB International Student Program Award For Creativity

Giá trị: $ 600

OCSB International Student Program Award For Collaboration

Giá trị: $ 600

OCSB International Student Program Award For Communication

Giá trị: $ 600

Học bổng du học Canada bậc Đại học - Cao Đẳng

ULethbridge International College Calgary Cấp học Điều kiện ULethbridge International College Calgary

Entrance Scholarship

Giá trị: 2,000

GPA 6.0 - Tiếng Anh 5.5

Application form, Interview

University of Manitoba (ICM) Cấp học Điều kiện University of Manitoba (ICM)

Entrance Scholarship

Giá trị: 3,000

GPA 6.0 - Tiếng Anh 5.5 with no band lower than 5.0

Application form, Interview, Scholarship essay

Toronto Metropolitan University ( Ryerson University ) Cấp học Điều kiện Toronto Metropolitan University ( Ryerson University )

Entrance Scholarship

Giá trị: 3,000

GPA 6.0 - Tiếng Anh 5.5 with no band lower than 5.0

Application form, Interview

FIC Fraser International College (Simon Fraser University) Cấp học Điều kiện FIC Fraser International College (Simon Fraser University)

Vietnamese Student Scholarship

Giá trị: 3,000

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview, Scholarship essay

Sustainability Scholarship

Giá trị: 2,500

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview

Học bổng du học Canada bậc Thạc sỹ và sau Đại học

Niagara College Cấp học Điều kiện Niagara College

Honours Bachelor Scholarship

Giá trị: $2,500

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

South East Asia Bursary

Giá trị: $1,000

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Niagara English for Academic Preparation Scholarship

Giá trị: 2,500

Niagara Entrance scholarships

Giá trị: $2,000 - 20,000 CAD

GPA 7.8+ - Tiếng Anh 6.0+

Northern College Cấp học Điều kiện Northern College

Role Model Award

Giá trị: $ 500