Học bổng du học Canada

Học bổng du học Canada bậc Trung học

UIS - Urban International School Cấp học Điều kiện UIS - Urban International School

Entrance Scholarship

Giá trị: 2000

GPA 8.0 - Tiếng Anh Không yêu cầu

Học bổng áp dụng cho học sinh đăng ký kỳ nhập học từ 01/2021 - 01/2022

St. George Academy Toronto High School Cấp học Điều kiện St. George Academy Toronto High School

Entrance Scholarship

Giá trị: CAD 3.000 - 8.000

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Comox Valley School District (School District No. 71) Cấp học Điều kiện Comox Valley School District (School District No. 71)

Entrance Scholarship

Giá trị: $ 500

GPA 8.0 - Tiếng Anh 8.0

Kingsway Academy Cấp học Điều kiện Kingsway Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: $2,000-$5,000 CAD

TIA - Toronto International Academy Cấp học Điều kiện TIA - Toronto International Academy

Entrance Scholarship

Giá trị: $1,000 - $5,000

GPA Tối thiểu 7,5 trở lên

Thư xin học bổng, Thư giới thiệu, Phỏng vấn với trường

Học bổng du học Canada bậc Đại học - Cao Đẳng

Saint Mary's University Cấp học Điều kiện Saint Mary's University

Renewable Entrance Scholarships

Giá trị: $1,000 - $7,000

GPA 8.0 trở lên

Ryerson University Cấp học Điều kiện Ryerson University

Early bird scholarship - RUIC Pathway Scholarship

Giá trị:

International Secondary School Merit Scholarship

Giá trị: 5.000

GPA 85%+

Centennial College Cấp học Điều kiện Centennial College

Học bổng Loyalty

Giá trị: 3.000

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

Academic Merit +SAT based scholarship

Giá trị: US $16,440 - $18,990

GPA Giỏi trở lên - Tiếng Anh Đạt điều kiện đầu vào

SAT đạt 1180 trở lên

Học bổng du học Canada bậc Thạc sỹ và sau Đại học

Centennial College Cấp học Điều kiện Centennial College

Học bổng Loyalty

Giá trị: 3.000

Brock University Cấp học Điều kiện Brock University

International Curriculum Award

Giá trị: $1.000

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Sault College Cấp học Điều kiện Sault College

Sault College Scholarship

Giá trị: CAD 2,500

Tiếng Anh 6.0 tất cả các band

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

Graduate Scholarships

Giá trị: $1,000 to $10,000

Humber College Cấp học Điều kiện Humber College

Học bổng đầu vào dành cho sinh viên quốc tế

Giá trị: 1000-5000 CAD

GPA 75%

Hoạt động cộng đồng, bài luận, CV, Thư giới thiệu