Du học Canada theo Tỉnh bang Thành phố

Du học Canada theo Tỉnh bang Thành phố

Canada có 10 tỉnh bang và 3 vùng lãnh thổ

10 tỉnh bang nằm ở phía nam và các thành phố lớn đều nằm ở phía nam, phía gần Mỹ