các Trường Đại học Mỹ (10)

Nova Southeastern University

Nova Southeastern University

Fort Lauderdale, Florida, USA

Private

27.804 USD

Lynn University

Lynn University

Boca Raton, Florida, USA

Public

36.680 USD

University of South Florida (USF)

University of South Florida (USF)

Tampa, Florida, USA

Public

17.324 USD

Florida Atlantic University (FAU)

Florida Atlantic University (FAU)

Boca Raton, Florida, USA

Public

19.432 USD

Florida Institute of Technology

Florida Institute of Technology

Melbourne (FL), Florida, USA

Private

20.860 USD

Rollins College

Rollins College

Winter Park, Florida, USA

Private

51.700 USD Chi phí năm học 2019-2020

University of Miami

University of Miami

Coral Gables, Florida, USA

Private

50.226 USD

Florida International University

Florida International University

Miami, Florida, USA

Public

36.264 USD Chi phí năm học 2019-2020

Broward College

Broward College

Fort Lauderdale, Florida, USA

Private

35.367 USD

Barry University

Barry University

Miami, Florida, USA

Private

30.519 USD