Blue Ribbon School - giải thưởng danh giá dành cho những trường trung học xuất sắc nhất Mỹ

Học Trung học Mỹ | Tổng quan Du học Mỹ

Blue Ribbon School - giải thưởng danh giá dành cho những trường trung học xuất sắc nhất Mỹ

11/05/2020 332 Lượt xem
Chọn lựa trường cho con đi du học trung học Mỹ, các bậc phụ huynh thường quan tâm đến thành tích của trường đã đạt được, các giải thưởng danh giá của trường để củng cố quyết định chọn trường - nơi gửi gắm tương lai của con cái. Blue Ribbon hay đầy đủ là National Blue Ribbon là giải thưởng cấp quốc gia ghi nhận sự xuất sắc của 1 trường học tại Mỹ

National Blue Ribbon - Ruy Băng Xanh Quốc Gia là một trong những giải thưởng thường niên vô cùng danh giá của Bộ giáo dục Hoa Ki. Ruy băng xanh được trao nhằm công nhận các trường từ Tiểu học, Trung học cơ sở cho đến Trung học phổ thông trên khắp nước Mỹ. 

1. Ý nghĩa của chứng nhận Blue Ribbon với các trường

Blue Ribbon bắt đầu được trao thường niên từ năm 1982 .

Hàng năm, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ tìm kiếm và xếp loại các trường học tốt nhất của Mỹ, các trường học mà chứng minh được nỗ lực thúc đẩy học sinh tiến bộ và trở nên tốt hơn. Hơn 9.000 trường học trên cả nước đã được trao giải thưởng này.

Giải thưởng này không phân biệt trường công lập hay tư thục ở Mỹ, mà chỉ dựa trên thành tích học tập tổng thể của học sinh hoặc tiến bộ của trường trong việc thu hẹp khoảng cách thành tích giữa các nhóm học sinh. Đây là một chứng nhận rất uy tín giúp phụ huynh học sinh xác định phân nhóm các trường trung học tốt nhất.  

Giải thưởng National Blue Ribbon School là kết quả của những nỗ lực chăm chỉ của học sinh, nhà giáo dục, gia đình và cộng đồng trong việc tạo ra các trường học an toàn và chào đón nơi học sinh được tôi luyện với thách thức và trở nên trưởng thành hơn. Lá cờ Trường đạt giải thưởng Ruy băng xanh quốc gia là một biểu tượng cho thành tích giảng dạy và học tập xuất sắc.

2. Các yếu tố đánh giá

Điều kiện đối với các trường công lập: Bộ giáo dục mời các quan chức chính thức của ban lãnh đạo trường học tiểu bang - Chief State School Officers (CSSO) cho tất cả các bang và Quận Columbia, các vùng lãnh thổ, Cục Giáo dục Ấn Độ (BIE) và Bộ Hoạt động Giáo dục Quốc phòng (DoDEA) để đề cử các trường cho chứng nhận Ruy băng xanh quốc gia. Khi nộp các trường được chỉ định, CSSO của mỗi tiểu bang và các trường này phải chứng nhận rằng các trường được chỉ định đáp ứng các yêu cầu tối thiểu do Bộ đề cử. 

Ít nhất một phần ba các trường công lập được đề cử bởi mỗi bang phải là những trường có tỷ lệ cao học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những gì cấu thành "bối cảnh bất lợi" được xác định bởi CSSO đối với từng bang khác nhau. Định nghĩa có thể bao gồm các học sinh thiệt thòi về kinh tế, nghĩa là các sinh viên đủ điều kiện nhận các bữa ăn tại trường miễn phí và giảm giá; học sinh khuyết tật; sinh viên là người học tiếng Anh; sinh viên nhập cư; và / hoặc học sinh nhận các dịch vụ theo Mục I của Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học, được sửa đổi bởi Đạo luật Every Student Succeeds Act năm 2015. "Tỷ lệ cao" tức là phải có ít nhất 40 phần trăm trừ khi nhà nước phát hiện ra rằng ngưỡng này không xác định đủ số lượng của những trường như vậy. Một tiểu bang có thể đề xuất sử dụng tỷ lệ phần trăm thấp hơn 40 phần trăm miễn là tỷ lệ phần trăm được đề xuất không thấp hơn tỷ lệ phần trăm (trung bình) của học sinh từ các hoàn cảnh khó khăn như được xác định bởi tiểu bang.

Các tiêu chí đề cử của mỗi tiểu bang phải liên quan đến tất cả các trường công lập được đề cử bởi tiểu bang. Bộ cũng khuyến nghị rằng các trường được đề cử phải phản ánh một cách hợp lý sự đa dạng về dân số và địa lý của các trường công lập của tiểu bang.

Tiêu chí của chứng nhận đối với các Trường Công lập: Để đủ điều kiện được đề cử, một trường phải đáp ứng một số tiêu chí dựa trên thành tích của học sinh trên khung đánh giá của bang về điểm đọc (hoặc nghệ thuật ngôn ngữ tiếng Anh) và toán học hoặc tổng hợp các yếu tố trên với thêm một số tiêu chí đánh giá khác về thành tích của học sinh (ví dụ: sự tiến bộ của học sinh so vớii khung đánh giá của tiểu bang, thành tích chung của bang trong các môn học khác, tỷ lệ tốt nghiệp hoặc các chỉ số khác trong hệ thống của bang). Các trường trung học cũng phải đáp ứng các tiêu chí dựa trên tỷ lệ tốt nghiệp.

1. Trường có thành tích xuất sắc:  “Thành tích xuất sắc”  được mỗi bang định nghĩa riêng, còn các điều kiện tối thiểu được mô tả dưới đây.

Tiêu chí

Các mức đánh giá

Đo lường xếp hạng trường

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

1a. Thành tích trường tổng thể

Top 15% của bang

Thành tích về Đọc /ELA và Toán riêng

Thành tích về Đọc /ELA và Toán kết hợp 

Điểm tổng hợp = Đọc/ELA+ Toán+ tiêu chí đánh giá khác

1b. Thành tích phân nhóm trường

Top 40% của bang

Thành tích về Đọc /ELA và Toán riêng

Thành tích về Đọc /ELA và Toán kết hợp

Điểm tổng hợp = Đọc/ELA+ Toán+ tiêu chí đánh giá khác

1c. Tỉ lệ tốt nghiệp trung học

Top 15% của bang

Tỉ lệ tốt nghiệp gần nhất

1a. Thành tích trường tổng thể: Tất cả những trường xếp hạng [1] dựa trên thành tích của tất cả học sinh trong trường trên bảng đánh giá của bang về điểm reading ( hoặc English language arts) và toán. [2] Bang có thể xếp hạng các trường này dựa trên 2 môn học riêng rẽ hoặc kết hợp( ví dụ: tổng hoặc trung bình). Các bang cũng có thể kết hợp thành tích trên tất cả các yếu tố đánh giá, cùng với những yếu tố đánh giá khác về thành tích của học sinh( ví dụ: sự tiến bộ của học sinh so với mức đánh giá chung của bang, thành tích của bang đối với các môn học khác, tỉ lệ tốt nghiệp và các chỉ số khác trong hệ thống của bang) và xếp hạng các trường theo chỉ số tổng hợp kết quả. Các trường nằm trong top 15% của mỗi yếu tố về reading/ELA và toán( xét riêng hay chung hay là một phần của con số tổng) đáp ứng các mức độ phân loại của tiêu chí

1b - Thành tích phân nhóm trường . Đối với mỗi nhóm nhỏ trường được phân loại trong bang, [3] tất cả các trường được phân loại dựa trên thành tích học tập của học sinh trong các nhóm nhỏ này dựa trên bảng đánh giá gần nhất của tỉnh bang về môn reading( hay English Language arts) và toán( xét riêng hay kết hợp hay là một phần của con số tổng). Các trường nằm trong nhóm top 40% của mỗi xếp hạng cho mỗi nhóm lớn [4] đáp ứng các mức yêu cầu của tiêu chí

1c - Tỉ lệ tốt nghiệp trung học: Tất cả các trường được xếp hạng dựa trên tỉ lệ tốt nghiệp chung của bang. Những trường trung học nằm trong top 15% của xếp hạng này đáp ứng các mức yêu cầu của tiêu chí.

2. Các trường có thành tích xuất sắc trong việc thu hẹp khoảng cách thành tích giữa các nhóm học sinh “Thu hẹp khoảng cách thành tích” được định nghĩa bởi CSSO của mỗi bang, tuy nhiên điều kiện tối thiểu là các trường phải đáp ứng các tiêu chí theo như bảng dưới đây

Tiêu chí

Các mức đánh giá

Các yếu tố đo lường xếp hạng trường

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

2a. Cải thiện phân nhóm trường

Top 15% trong bang

Cải thiện được khoảng cách điểm số từng môn đọc/ ELA and Toán

Cải thiện khoảng cách điểm số tổng thể của các môn sau đây: Đọc/ELA và Toán

Điểm tổng: Đọc/ELA + Toán + một chỉ số đánh giá khác

2b. Cải thiện phân nhóm trường

Top 40% trong bang

Cải thiện được khoảng cách điểm số từng môn đọc/ ELA and Toán

Cải thiện khoảng cách điểm số tổng thể của các môn sau đây: Đọc/ELA và Toán

Điểm tổng: Đọc/ELA + Toán + một chỉ số đánh giá khác

2c. Tỉ lệ tốt nghiệp phân nhóm các trường trung học

Top 40% trong bang

Hầu hết tỉ lệ tốt nghiệp trung học gần nhất

Hầu hết tỉ lệ tốt nghiệp trung học gần nhất

Hầu hết tỉ lệ tốt nghiệp trung học gần nhất

2d. Thành tích tổng thể

Bằng hoặc vượt quá thành tích chung của bang

Cải thiện được khoảng cách điểm số từng môn đọc/ ELA and Toán

Cải thiện khoảng cách điểm số tổng thể của các môn sau đây: Đọc/ELA và Toán

Điểm tổng: Đọc/ELA + Toán + một chỉ số đánh giá khác

2a. - Cải thiện phân nhóm trường học. Đối với mỗi nhóm nhỏ của bang, tất cả các trường được xếp hạng dựa trên mức cải thiện chất lượng của nhóm đó đối với các đánh giá của tiểu bang về đọc (hoặc nghệ thuật ngôn ngữ tiếng Anh) và toán học (đánh giá riêng từng môn, kết hợp hoặc là một phần của điểm / chỉ số tổng hợp), so sánh năm học gần đây mà bang tổ chức đánh giá từ 2-4 năm trước đó. Các trường trong 15 phần trăm hàng đầu của mỗi bảng xếp hạng cho ít nhất một trong các nhóm nhỏ đủ lớn để đáp ứng ngưỡng cho tiêu chí này.

2b. - Kết quả  phân nhóm trường. Đối với mỗi nhóm nhỏ của bang, tất cả các trường được xếp hạng dựa trên thành tích của học sinh trong nhóm đó theo các đánh giá gần đây nhất của bang về đọc (hoặc nghệ thuật ngôn ngữ tiếng Anh) và toán học (riêng biệt, kết hợp hoặc là một phần của điểm tổng hợp). Các trường trong 40 phần trăm hàng đầu của mỗi bảng xếp hạng cho mỗi nhóm nhỏ đủ lớn để đáp ứng ngưỡng cho tiêu chí này.

2c. - Tỷ lệ tốt nghiệp phân nhóm trường trung học. Đối với mỗi nhóm nhỏ của bang, tất cả các trường trung học đều được xếp hạng dựa trên tỷ lệ tốt nghiệp gần đây nhất của bang cho nhóm đó. Các trường trung học nằm trong top 40 phần trăm của bảng xếp hạng này cho mỗi nhóm nhỏ đủ lớn của họ đáp ứng ngưỡng cho tiêu chí này.

2d. - Cải tiến tổng thể - Để một trường đáp ứng được mức tối thiểu của tiêu chí, điểm số cải tiến của tất cả học sinh trong trường dựa trên tiêu chí đánh giá của bang về điểm đọc( hoặc nghệ thuật ngôn ngữ tiếng anh) và toán (riêng biệt, kết hợp hoặc là một phần của điểm tổng hợp), so sánh với năm học gần nhất mà bang đánh giá và 2-4 năm trước đó, phải bằng hoặc vượt quá mức tăng ở cùng giai đoạn với tất cả các học sinh ở trường công lập của bang.

Ngoài việc đáp ứng các tiêu chí thành tích trên, một trường được chỉ định phải có ít nhất 100 học sinh và có dữ liệu đánh giá cho ít nhất 10 học sinh ở mỗi khối lớp được kiểm tra đối với môn đọc (hoặc nghệ thuật ngôn ngữ tiếng Anh) và toán học. Các tiểu bang có tỷ lệ lớn các trường có ít hơn 100 học sinh có thể bao gồm tới một tỷ lệ tương tự các trường này trong các đề cử của họ. Tuy nhiên, mỗi trường phải có dữ liệu đánh giá cho ít nhất 10 học sinh ở mỗi lớp được kiểm tra cho cả môn đọc (hoặc nghệ thuật ngôn ngữ tiếng Anh) và toán học.

Tất cả các trường công lập được đề cử phải đáp ứng đánh giá của bang về tiến bộ tạm thời trong hệ thống đánh giá của bang hoặc các mục tiêu thành tích khác được đặt ra cho năm học ít nhất là đọc (hoặc nghệ thuật ngôn ngữ tiếng Anh) và môn Toán và tỷ lệ tốt nghiệp và có thể là các chỉ số học thuật khác , cho tất cả các nhóm sinh viên. Ngoài ra, các trường được chỉ định phải có tỷ lệ tham gia đánh giá ít nhất 95 phần trăm bằng cách sử dụng kết quả đánh giá gần nhất có sẵn cho tất cả các nhóm học sinh. Cuối cùng, để đáp ứng tất cả các yêu cầu để đủ điều kiện, tất cả các trường công lập được chỉ định phải được bang chứng nhận trước khi công bố National School Ribbon Ribbon vào tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mỹ.

Điều kiện cho các trường ngoài công lập: Bộ mời Hội đồng Giáo dục tư nhân Hoa Kỳ (CAPE) đề cử các trường đáp ứng các tiêu chí để được công nhận. Các trường phi lợi nhuận, ngoài công lập quan tâm đến việc được đề cử nên liên hệ trực tiếp với CAPE tại www.capenet.org/brs.html. Khi nộp các trường được chỉ định, CAPE phải xác nhận rằng các trường đáp ứng các yêu cầu tối thiểu do Bộ thiết lập và mô tả rõ ràng bất kỳ tiêu chí nào khác được sử dụng để đề cử các trường ngoài công lập.

Tiêu chí xét hạng cho các trường ngoài công lập: Các trường ngoài công lập được đề cử cho giải thưởng National Blue Ribbon School phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sau đây:

 1. Các trường có thành tích cao. "Thành tích cao" có nghĩa là:
 1. Thành tích của các học sinh của trường trong năm gần đây nhất đã đưa trường vào top 15% trong cả nước về các môn đọc (hoặc nghệ thuật ngôn ngữ tiếng Anh) và toán học được xác định bằng một bài kiểm tra chuẩn quốc gia hoặc trong 15 phần trăm hàng đầu của tiểu bang so với một bài kiểm tra tiêu chuẩn của bang. Nếu một trường ngoài công lập quản lý cả các bài kiểm tra của tiểu bang và các bài kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc gia, thì trường đó phải nằm trong top 15 phần trăm của cả hai.
 2. Kết quả phân tách các nhóm sinh viên, bao gồm cả sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, phải giống với kết quả cho tất cả sinh viên được kiểm tra.
 3. Tỷ lệ tốt nghiệp cho các trường trung học ngoài công lập phải từ 95% trở lên trong năm gần nhất.

Ghi chú:

 1. Tiểu bang có thể xếp hạng các trường dựa trên tất cả các lớp hoặc xếp hạng các trường riêng biệt cho các giai đoạn hoặc cấp lớp khác nhau.
 2. Điều này bao gồm các sinh viên được thử nghiệm với chỗ ở.
 3. Các bang  được khuyến khích đề cử các trường dựa trên thành tích của các nhóm nhỏ có trong hệ thống đánh giá của họ.
 4. "Nhóm con đủ lớn" là nhóm đáp ứng "kích thước n" tối thiểu cho các nhóm con trong hệ thống đánh giá của tiểu bang.

3. Nhìn chung về giải thưởng National Blue Ribbon hằng năm

Bộ trường giáo dục Betsy DeVos đã công nhận tổng cộng là 362 trường cho danh hiệu Blue Ribbon năm 2019 dựa trên thành tích học tập xuất sắc của toàn trường hoặc đánh giá trên tiêu chí nỗ lực của trường trong việc thu hẹp khoảng cách thành tích giữa các nhóm học sinh. Những trường này đều thể hiện một điều là tất cả học sinh đều vươn tới trình độ cao hơn. Bộ sẽ chính thức công nhận 312 trường công lập và 50 trường tư thục trong lễ trao thưởng chính thức tổ chức tại Gaylord National Resort and Convention Center trong 2 ngày 14 và 15/11.2019. Đoàn đại điện năm 2019 bao gồm các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, bao gồm tất cả các hình thức trường ở 46 bang, quận Columbia và các trường hoạt động giáo dục quốc phòng ở Alabama tại Căn cứ không quân Maxwell, Ý và Hà Lan.

Giải thưởng National Blue Ribbon School khẳng định sự chăm chỉ của học sinh, nhà giáo dục, gia đình và cộng đồng trong việc tạo ra môi trường  học an toàn và chào đón nơi học sinh có thể chinh phục thách thức. Cờ ruy băng xanh quốc gia được giăng trên các tòa nhà chính của trường là một biểu tượng được công nhận rộng rãi về việc dạy và học mẫu mực. National Blue Ribbon School là nguồn cảm hứng và là hình mẫu cho các trường vẫn đang phấn đấu để vươn tới tầm xuất sắc. Tính đến nay đã là năm thứ 37, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã trao tặng giải thưởng đáng mong ước này cho hơn 9.000 trường học.

4. Những trường tiêu biểu là đối tác của Nam Phong

Du học Nam Phong là đại diện của rất nhiều các trường trung học chất lượng và uy tín tại Mỹ, trong số đó có các trường đạt danh hiệu National Blue Ribbon, thậm chí là duy trì được giải thưởng trong nhiều năm

 1. Trường trung học Mary Queen of the Holy Rosary ở Lexington, Kentucky
 2. Trường trung học  Marian Catholic High School ở Chicago Heights, Illinois
 3. Trường trung học Carmel Catholic High School ở Mundelein, Illinois
 4. Trường trung học Lexington Catholic High School - Lexington, Kentuky
 5. Trường trung học Mercy High School, Baltimore, Maryland
 6. Trường trung học Cretin-Derham Hall, St. Paul, Minnesota
 7. Trường trung học Mercyhurst Preparatory School, Eric, Pennsylvania 
 8. Trường trung học St. Johnsbury Academy, Johnsbury, Vermont

 

 

Mia Dinh

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC MỸ

NAM PHONG EDUCATION

Văn phòng HN: 

Tầng 7 tòa nhà HCMCC 2B Văn Cao - Liễu Giai, Hà Nội

Hotline 0901734288 (Zalo, Viber)

Văn phòng HCM:

253 Điện Biên Phủ, P7, Q3, HCM

Hotline 093 205 3388 (Zalo, Viber)

Email: contact@duhocnamphong.vn