các Trường Dự bị Canada (2)

University of Manitoba (ICM)

University of Manitoba (ICM)

Winnipeg, Manitoba, Canada

Public

19.175 CAD Học phí UTP Stage II 2020-2021

FIC Fraser International College (Simon Fraser University)

FIC Fraser International College (Simon Fraser University)

Burnaby, BC, Canada

Public

29.777 CAD Học phí cho 30 tín chỉ/1 năm