các Trường Trung học Canada (9)

St John's Academy

St John's Academy

Vancouver, BC, Canada.

English Montreal School Board (EMSB)

English Montreal School Board (EMSB)

Montreal, Quebec, Canada

Public | Dayschool

13.000 CAD

Stanstead College

Stanstead College

Standstead, Quebec, Canada

Private | Boarding | Coed

65.900 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở Boarding

Séminaire Marie-Reine-Du-Clergé - SMRC

Séminaire Marie-Reine-Du-Clergé - SMRC

Montreal, Quebec, Canada

Private | Boarding | Coed

28.570 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở boarding

Riverside School Board

Riverside School Board

Longueuil, Quebec, Canada

Public | Dayschool | Coed

13.000 CAD

Kell Academy High school

Kell Academy High school

Montreal, Quebec, Canada

Private | Dayschool | Coed

16.800 CAD

Central Quebec School Board (CQSB)

Central Quebec School Board (CQSB)

Quebec city, Quebec, Canada

Public | Dayschool

27.300 CAD

Lester B.  Pearson School Board (LBPSB)

Lester B. Pearson School Board (LBPSB)

Dorvan, Quebec, Canada

Public | Dayschool | Coed

Bishop’s College

Bishop’s College

Sherbrooke, Quebec, Canada

Private | Boarding | Coed

66.500 CAD Đã gồm chi phí Boarding

Eastern Township School District

Eastern Township School District

Magog, Quebec, Canada

Public | Dayschool

20.580 CAD

UIS - Urban International School

UIS - Urban International School

Toronto, Ontario, Canada.