các Trường Trung học Mỹ (56)

Winchendon School

Winchendon School

Winchendon, Massachusetts , USA

Private | Boarding | Coed

65.725 USD

Dartmouth Public Schools

Dartmouth Public Schools

Dartmouth, Massachusetts , USA

Public | Dayschool | Coed

36.450 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Winthrop High School

Winthrop High School

Winthrop, Massachusetts , USA

Public | Dayschool | Coed

30.950 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Wilbraham and Monson Academy

Wilbraham and Monson Academy

Wilbraham, Massachusetts , USA

Private | Boarding | Coed

60.800 USD Đã bao gồm chi phí Boarding

Beverly High School

Beverly High School

Beverly, Massachusetts , USA

Public | Dayschool | Coed

32.950 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Arlington Public High School

Arlington Public High School

Arlington, Massachusetts , USA

Public | Dayschool | Coed

35.950 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Matignon High School

Matignon High School

Cambridge (MA US), Massachusetts , USA

Private | Dayschool | Coed

36.950 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Xaverian Brothers High School

Xaverian Brothers High School

Westwood, Massachusetts , USA

Private | Dayschool | Boys

58.300 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Sparhawk School

Sparhawk School

Amesbury, Massachusetts , USA

Private | Boarding | Coed

48.925 USD Đã bao gồm chi phí boarding

St. John’s Preparatory School

St. John’s Preparatory School

Danvers, Massachusetts , USA

Private | Dayschool | Boys

63.962 USD Đã bao gồm chi phí homestay

St. John Paul II High School

St. John Paul II High School

Hyannis, Massachusetts , USA

Private | Dayschool

38.415 USD

Notre Dame Academy

Notre Dame Academy

Hingham, Massachusetts , USA

Private | Dayschool | Girls

55.545 USD Đã bao gồm chi phí ăn ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Bishop Fenwick High School

Bishop Fenwick High School

Peabody, Massachusetts , USA

Private | Dayschool | Coed

50.850 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Falmouth Academy

Falmouth Academy

Falmouth, Massachusetts , USA

Private | Dayschool | Coed

54.705 USD Đã bao gồm chi phí ăn ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Archbishop Williams High School

Archbishop Williams High School

Braintree, Massachusetts , USA

Private | Dayschool | Coed

55.290 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Austin Preparatory School

Austin Preparatory School

Reading, Massachusetts , USA

Private | Dayschool | Coed

68.150 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Applewild School

Applewild School

Fitchburg, Massachusetts , USA

Private | Dayschool | Coed

61.195 USD Đã bao gồm chi phí ăn ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Pope John XXIII High School

Pope John XXIII High School

Everett (MA), Massachusetts , USA

Private | Boarding | Coed

55.950 USD Đã bao gồm chi phí Boarding