các Trường Trung học Mỹ (21)

The Village School

The Village School

Houston, Texas, USA

Private | Boarding | Coed

69.500 USD Đã bao gồm học phí và ăn ở, cập nhật năm 2022

The Episcopal School Of Texas (TMI Episcopal)

The Episcopal School Of Texas (TMI Episcopal)

San Antonio, Texas, USA

Private | Boarding | Coed

52.750 USD

Dallas Lutheran School

Dallas Lutheran School

Dallas, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

42.050 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Grace Christian Academy

Grace Christian Academy

Houston, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

38.000 USD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay

Concordia High School

Concordia High School

Austin, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

43.180 USD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay. Sau Scholarship còn 38.000

The Hockaday School

The Hockaday School

Dallas, Texas, USA

Private | Boarding | Coed

52.855 USD Đã bao gồm học phí và chi phí ăn ở Boarding 1 năm

St. Stephen's Episcopal School

St. Stephen's Episcopal School

Austin, Texas, USA

Private | Boarding | Coed

50.970 USD Đã bao gồm chi phí boarding 1 năm

Colleyville Covenant Christian Academy

Colleyville Covenant Christian Academy

Colleyville, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

48.820 USD Đã bao gồm chi phí homestay

St. John XXIII College Preparatory

St. John XXIII College Preparatory

Houston, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

47.150 USD Đã bao gồm chi phí Homestay

The Woodlands Preparatory International School

The Woodlands Preparatory International School

The Woodlands, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

53.220 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Convenant Christian Academy

Convenant Christian Academy

Colleyville, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

48.820 USD Đã gồm chi phí Homestay

Vanguard College Preparatory School

Vanguard College Preparatory School

Waco, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

45.740 USD bao gồm học phí, chi phí lưu trú và các khóa học tiếng

St. Michael's Catholic Academy

St. Michael's Catholic Academy

Austin, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

49.250 USD bao gồm học phí, chỗ ở và khóa học ESL

Dallas Christian School

Dallas Christian School

Mesquite, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

45.872 USD

Canterbury Episcopal School

Canterbury Episcopal School

DeSoto, Texas, USA

Private | Dayschool

48.130 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

All Saint’s Episcopal School

All Saint’s Episcopal School

Fort Worth, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

56.320 USD

Harvest Christian Academy

Harvest Christian Academy

Fort Worth, Texas, USA

Private

44.275 USD Đã bao gồm chi phí Homestay

Fort Worth Christian School

Fort Worth Christian School

North Richland Hills, Texas, USA

Private

47.850 USD