các Trường Trung học Mỹ (20)

Dallas Lutheran School

Dallas Lutheran School

Dallas, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

42.050 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

The Brook Hill School

The Brook Hill School

Bullard, Texas, USA

Private | Boarding | Coed

46.895 USD Đã bao gồm học phí và chi phí ăn ở Boarding 1 năm

Grace Christian Academy

Grace Christian Academy

Houston, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

38.000 USD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay

Concordia High School

Concordia High School

Austin, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

43.180 USD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay. Sau Scholarship còn 38.000

The Village School

The Village School

Houston, Texas, USA

Private | Boarding | Coed

60.750 USD Đã bao gồm học phí và ăn ở nội trú 1 năm

The Episcopal School Of Texas (TMI Episcopal)

The Episcopal School Of Texas (TMI Episcopal)

San Antonio, Texas, USA

Private | Boarding | Coed

52.640 USD Đã bao gồm học phí và chi phí ăn ở Boarding 1 năm

The Hockaday School

The Hockaday School

Dallas, Texas, USA

Private | Boarding | Coed

52.855 USD Đã bao gồm học phí và chi phí ăn ở Boarding 1 năm

Colleyville Covenant Christian Academy

Colleyville Covenant Christian Academy

Colleyville, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

48.820 USD Đã bao gồm chi phí homestay

St. John XXIII College Preparatory

St. John XXIII College Preparatory

Houston, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

47.150 USD Đã bao gồm chi phí Homestay

The Woodlands Preparatory International School

The Woodlands Preparatory International School

The Woodlands, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

53.220 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Convenant Christian Academy

Convenant Christian Academy

Colleyville, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

48.820 USD Đã gồm chi phí Homestay

St. Stephen's Episcopal School

St. Stephen's Episcopal School

Austin, Texas, USA

Private | Boarding | Coed

50.970 USD

Vanguard College Preparatory School

Vanguard College Preparatory School

Waco, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

45.740 USD bao gồm học phí, chi phí lưu trú và các khóa học tiếng

St. Michael's Catholic Academy

St. Michael's Catholic Academy

Austin, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

49.250 USD bao gồm học phí, chỗ ở và khóa học ESL

Dallas Christian School

Dallas Christian School

Mesquite, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

45.872 USD

Canterbury Episcopal School

Canterbury Episcopal School

DeSoto, Texas, USA

Private | Dayschool

48.130 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

All Saint’s Episcopal School

All Saint’s Episcopal School

Fort Worth, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

56.320 USD

Harvest Christian Academy

Harvest Christian Academy

Fort Worth, Texas, USA

Private

44.275 USD Đã bao gồm chi phí Homestay