các Trường Đại học Úc (11)

Southern Cross University - SCU

Southern Cross University - SCU

Lismore, NSW, Australia

Public

31.000 AUD

Australian Catholic University (ACU)

Australian Catholic University (ACU)

Sydney, NSW, Australia

Public

25.064 AUD

The University of Newcastle Úc (UoN)

The University of Newcastle Úc (UoN)

Đại học top 10 tại Úc và top 200 Thế giới

Newcastle, NSW, Australia

Public

28.400 AUD

Sydney - University of Sydney

Sydney - University of Sydney

Go8 Australia

Sydney, NSW, Australia

Public

32.000 AUD

The University of New South Wales - UNSW

The University of New South Wales - UNSW

Sydney, NSW, Australia

Public

38.000 AUD

Western Sydney University

Western Sydney University

Sydney, NSW, Australia

Public

25.000 AUD

University of Wollongong

University of Wollongong

Wollongong, NSW, Australia

Public

29.616 AUD

University of New England

University of New England

Armidale, NSW, Australia

Public

24.000 AUD Học phí năm 2020 - 2021

Charles Sturt University (CSU)

Charles Sturt University (CSU)

Sydney, NSW, Australia

Public

26.240 AUD

Macquarie University - MQ

Macquarie University - MQ

Sydney, NSW, Australia

Public

36.000 AUD