Hệ thống giáo dục New zealand - Phần 3 – Giáo dục bậc cao – Higher Education

Tổng quan du học New Zealand | Học Đại học tại New Zealand

Hệ thống giáo dục New zealand - Phần 3 – Giáo dục bậc cao – Higher Education

28/08/2017 2462 Lượt xem
Bảng phân biệt các level, cho thấy kỹ năng tương ứng có thể đạt được sau khi hoàn thành level:

Giáo dục Bậc cao (18 tuổi trở lên)

Level Bằng cấp tương đương Basic
Cơ bản
Broad
Rộng nhưng không sâu
Specialized
Chuyên môn
Advanced
Nâng cao
Factual
Thực tế
Operational
Khả năng vận hành
linh hoạt
Theoretical
Lý thuyết
Technical
Có kỹ thuật
kỹ năng
Frontier
Dẫn đầu,
khả năng nhận thức
1 Certificate x                
2 Certificate x       x x      
3 Certificate x         x x    
4 Certificate   x       x x    
5 Diploma
Level 5 hơn level 4 ở chỗ giải quyết 1 trong phạm vi sâu hơn, hẹp hơn.
  x       x x    
6 Diploma     x       x x  
7 Degree
Graduate Diploma
Certificate
    x       x x  
8 Postgraduate Diplomas and Certificates,
Bachelor Honours Degree
      x     x x  
9 Master Degree     x           x
10 Doctoral Degree       x         x

Tại New Zealand có 8 trường đại học, 18 trường cao đẳng và các viện công nghệ, khoảng 600 cơ sở đào tạo tư nhân, 27 trường đào tạo Anh ngữ và khoảng 20 viện công nghệ. Ngoài ra còn có tới 46 tổ chức đào tạo nghề và khoảng 895 cơ sở đào tạo tư nhân, trong đó có các trường Anh ngữ tư được đăng ký với Cơ quan Quản lý Chất lượng Văn Bằng New Zealand (New Zealand Qualifications Authority – NZQA).

Ở New Zealand, giáo dục ở bậc cao là tất cả các lọai hình giáo dục và đào tạo bao gồm:

Trường đào tạo bậc Đại học đáp ứng nhu cầu của mọi sinh viên ở mọi lứa tuổi, thuộc mọi sắc tộc với khả năng và học vấn khác nhau, từ học dự bị Đại học cho tới sau Đại học và nghiên cứu. Không có sự khác biệt cố định giữa các khóa học ở từng nhóm cơ sở đào tạo. Quan trọng là khả năng dạy khóa học đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng chứ không phải cách các trường tổ chức khóa học.

Giáo dục Hướng nghiệp và Kỹ thuật thường được dạy tại các Viện công nghệ, trường bách khoa/ kỹ thuật, các cơ sở đào tạo tư  nhân hoặc nơi làm việc. Tuy nhiên, một vài chương trình lọai này cũng có ở bậc trung học, các cơ sở đào tạo của chính phủ, trường sư phạm và một vài trường Đại học.

Các tổ chức đào tạo nghề là các cơ quan đại điện cho một ngành nghề nhất định. Các tổ chức này phát triển và duy trì các tiêu chuẩn kỹ năng và trình độ trong cả nước cho ngành của mình.

Mindy Nguyen