Học bổng du học New Zealand

Tên trường Học bổng Giá trị Điều kiện Chi tiết

The University of Waikato

Progression Scholarship

5,000 NZD

Học bổng năm nhất đại học, dành cho học sinh xuất sắc hoàn tất khóa Foundation

Chi tiết

The University of Auckland

Foundation Program

NZ$ 2,500; 5,000

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Chi tiết

The University of Waikato

Foundation Program

NZ$ 2,500; 5,000; 7,500

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Chi tiết

The University of Waikato

Học bổng cho khóa Dự bị Đại học

50% học phí

GPA 8.0 - Tiếng Anh 5.5

Đạt đủ điều kiện đầu vào của khóa học

Chi tiết