Học bổng du học New Zealand

Học bổng du học New Zealand bậc Đại học - Cao Đẳng

UC International College Cấp học Điều kiện UC International College

Gift Voucher

Giá trị: $200

The University of Waikato Cấp học Điều kiện The University of Waikato

Progression Scholarship

Giá trị: 5,000 NZD

Foundation Program

Giá trị: NZ$ 2,500; 5,000; 7,500

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Học bổng cho khóa Dự bị Đại học

Giá trị: 50% học phí

GPA 8.0 - Tiếng Anh 5.5

Đạt đủ điều kiện đầu vào của khóa học

The University of Auckland Cấp học Điều kiện The University of Auckland

Foundation Program

Giá trị: NZ$ 2,500; 5,000; 7.500

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn