Thành phố Vankleek Hill, Ontario, Canada

Thành phố Vankleek Hill, Ontario, Canada

Giới thiệu | Các trường

Vankleek Hill là một cộng đồng ở thị trấn Champlain ở miền đông Ontario , nằm 94 km (58 dặm) về phía đông của Downtown Ottawa .

Vankleek Hill Cộng đồng dựa vào nông nghiệp này đã trở thành một cộng đồng thịnh vượng vào những năm 1890 và vẫn giữ lại nhiều tòa nhà và công trình kiến ​​trúc đã có mặt. Điều này được phản ánh trong thực tế là Vankleek Hill là Gingerbread (chạm khắPȀ甕焰ऩ焰ऩĀⵦ疾焰ऩ`疽Ѐꔀস崿ःসᓧःꔀস嗥ई廄ःসস崿ःসᓧःসꛜऄসꜰऄস嶪ः̈ऊᕄःস̈ऊ秐ःস秚ः秩ःꊠĵ哖Wস�उ�সꝩऄ↰Ŀ꟠甃焰ऩ꟠甃̈ऊꟻ甃Ľ焰ऩಇ疾潄甕焰ऩ焰ऩĀⵦ疾焰ऩ€焴ऩ焴ऩ㦔疾䋤疼㨟疾प䋤疼筬€স�সi 煤ऩप焴ऩ 屮昽疽पস싑阔먲ऄসস�उসप屮랖ऄస梅箄€�उস呞Wস਼ò梅咴W侮哗Wྀ̣梅箄€哖W哞Ẉྀ臭筬€MoveEof覈ঞ煔ऩप焴ऩ ﯈昽疽प�সi侮﯈褐�স婢敌ः�সपi侮﯈褐F䘀䘀䔐Ľ鲷疽㮎瓁Ѐप꬐৉￾￿倬㛳饽疽Љ䕄ĵ￿￿प꬐৉￾￿韤疽W竗স䋤疼飤疽पᩄ奈瑉浥पᤀꋔĵ郎潃湵t孄眖⍑옄굒烐ꧡӡ礃睂礃睂覈ঞ殐̳㙻烐̳覈ঞ殐̳냰̳鎨꩷烐鰏烐 ׷䔐Ľ輦䔐Ľ裂㮎瓁㮎瓁穀Ѐप꬐৉￾￿亴㛳饽疽Љ䲈ĵ￿￿प꬐৉￾￿令韤疽t觴穀䋤疼飤疽Sपↈ穀滛潅f�溆𤋮睁쇨ল迠睂𤋮睁￾￿男䳰溂捛真ᒌꯍ��溆ࠀꠥӡ畇眞狀眞ꝱࠀࠀ狀眞ࠀ�ǫȂ�癖�癖�癖Ľ￿￿￿￿Ľ�癖�癖�癖Ľ￿￿￿￿￿Ľ￿￿￿ﯴउ￿￿ĽﯾउȀõ㢸㢽瓀Ľࠀ￿￿ﯴउ￿￿স㣎瓀㇮瓀 箇€゚瓀゚瓀  ÞΓᄃ￿ئ祿㇮瓀ئľ䢄㛳裃霘疽￾￿奈诡疽प䡜㛳豈뛿ऄЉ￿￿ﯴउ뜓ऄ箍€�उস嗞W落Љ嗳WValu樂স梅礼嚬W梅並 﫤ꟻ甃Ľ樓Ľ潄甕泌䛬㛳泌뚭@﷩麗䖗@怒蓺@ئ縉領€묭@輦뭊@뭒@縉﷩ꓴসꔀস嵭ःসᔇःꔀস龍廼ःꓴসᙐःস嵥ः﫤ᙧःস林ᙐःস嵭ः屮ᙧःস塚৭疾সྀ̣ 屮﫤ꓴস穀鄒B﫤鄗B穀স臭踤B梅﫤箄€並並蹼B臭

Các thành phố lân cận Vankleek Hill