các Trường Đại học Mỹ (24)

Queens College, City University of New York

Queens College, City University of New York

New York City, New York, USA

Public

18.600 USD

Binghamton University

Binghamton University

New York City, New York, USA

Public

24.660 USD Tùy khóa học

Manhattan College

Manhattan College

Manhattan, New York, USA

Private

40.400 USD Chi phí năm học 2019-2020

Hofstra University

Hofstra University

Long Island, New York, USA

47.510 USD

Long Island University (LIU) Brooklyn

Long Island University (LIU) Brooklyn

Brooklyn, New York, USA

Private

36.452 USD

Long Island University (LIU) Post

Long Island University (LIU) Post

Brookville, New York, USA

Private

36.452 USD

Pace University

Pace University

New York City, New York, USA

Private

49.000 USD

Columbia University

Columbia University

New York City, New York, USA

Private

56 USD

Cornell University

Cornell University

Ivy League

Ithaca, New York, USA

Private

55.188 USD

Adelphi University

Adelphi University

Garden City, New York, USA

43.260 USD

Vassar College

Vassar College

Poughkeepsie, New York, USA

Private

57.910 USD

Union College

Union College

Schenectady, New York, USA

Private

31.790 USD

St.John’s University

St.John’s University

New York City, New York, USA

Private

41.900 USD

Hamilton College

Hamilton College

Clinton, New York, USA

Private

54.080 USD

Colgate University

Colgate University

#18 of 211 Best Liberal Arts Colleges in USA

Hamilton (NY), New York, USA

Private

55.530 USD

Iona College

Iona College

New Rochelle, New York, USA

Private

37.972 USD

Alfred University

Alfred University

Alfred, New York, USA

Private

35.076 USD