Học bổng du học Đức

Học bổng du học Đức bậc Đại học - Cao Đẳng

University of Turku Cấp học Điều kiện University of Turku

Scholarships for tuition fee

Giá trị: 50%

GPA 3.0

Học bổng du học Đức bậc Thạc sỹ và sau Đại học

University of Vaasar Cấp học Điều kiện University of Vaasar

International Scholarship

Giá trị:

GPA 4.0

University of Turku Cấp học Điều kiện University of Turku

Scholarships for outstanding performance

Giá trị: 50%

GPA 3.0

Scholarships for tuition fee

Giá trị: 50%

GPA 3.0

Finland Scholarship

Giá trị: 100% + 5,000 EUR

GPA 3.0