Ch??ng trình ?ào t?o k?t h?p t?i tr??ng ??i h?c RMIT - Gi?i pháp t?i ?u mùa d?ch

Học Đại học tại Úc

Ch??ng trình ?ào t?o k?t h?p t?i tr??ng ??i h?c RMIT - Gi?i pháp t?i ?u mùa d?ch

22/05/2020 324 Lượt xem
N??c Úc ?ã khá thành công trong vi?c ki?m soát d?ch b?nh Covid19. Tuy nhiên, r?t nhi?u ph? huynh còn l?n t?n v? vi?c cho con lên ???ng du h?c trong th?i ?i?m nh?y c?m này, ít nh?t là trong n?m nay. Du h?c Nam Phong ?ã tìm ki?m gi?i pháp ?? các b?n h?c sinh v?n có th? h?c t?i Vi?t Nam v?i ch?t l??ng qu?c t? trong kho?ng 1 - 2 n?m, sau ?ó v?n có th? ?i du h?c khi tình hình d?ch b?nh ?ã hoàn toàn ?n ??nh.

Ch??ng trình h?c 1 + 2  và 2 + 2 c?a ??i h?c RMIT là m?t l?a ch?n hi?u qu? trong giai ?o?n d?ch b?nh, ??ng th?i giúp ti?t ki?m chi phí ?áng k?.

L?I TH? C?A CH??NG TRÌNH

- H?c sinh nh?n 2 Offer cho ch??ng trình h?c t?i Vi?t Nam và ch??ng trình h?c t?i Melbourne. COE ???c c?p ngay sau khi hoàn thành khóa h?c t?i Vi?t Nam ?? làm visa sang Úc

- Ti?t ki?m chi phí lên ??n 500 tri?u/ n?m.

- ??m b?o vi?c h?c t?p liên t?c sau khi con t?t nghi?p l?p 12, không b? Gap year

- Th?i gian xét duy?t nhanh chóng, ch? 5 ngày sau khi n?p h? s? s? có Th? m?i nh?p h?c kép.

- H?c sinh h?c t?i thi?u 2 n?m t?i Úc v?n ?? ?i?u ki?n xin visa 485 ?? có c? h?i ? l?i làm vi?c t?i Úc 2 n?m sau khi t?t nghi?p

- S? chu?n b? t?t cho vi?c h?c t?p t?i Úc, do h?c sinh ?ã quen v?i ch??ng trình h?c n??c ngoài

- L? trình h?c t?p rõ ràng, t?ng t? l? ??u visa cho các h? s? high risk

?I?U KI?N ??U VÀO:

1) V?i h?c sinh có ?i?m t?t nghi?p trên 70%

- T?t nghi?p l?p 12 v?i GPA ??t 70%

- IELTS 6.5 (không có k? n?ng nào d??i 6.0)

2) V?i h?c sinh có ?i?m t?t nghi?p d??i 70% (H?c sinh ph?i h?c ch??ng trình UniSTART)

- T?t nghi?p l?p 12 v?i GPA ??t trên 60%
- 20 tu?n Ti?ng Anh (Pre-Advanced & Advanced): ??i sinh viên ch? ??t IELTS 5.5 ??u vào.
- Sau khi hoàn t?t 20 tu?n Ti?ng Anh, sinh viên h?c thêm 2 môn b? tr? nh? sau: Learning to Learn và Intro to Program

C?u trúc này s? giúp trang b? cho sinh viên nh?ng k? n?ng h?c t?p c?n thi?t tr??c khi chuy?n ti?p lên khóa h?c chính th?c ? c?p ?? c? nhân

3) H?c sinh không ?? ?i?m ti?ng Anh:

Có th? h?c khóa ti?ng Anh tr??c khi vào tr??ng. H?c sinh ph?i làm bài ki?m tra ??u vào.

H? S? NH?P H?C:

- Application Form

- Phí n?p h? s? 2,000,000 VN? (mi?n phí n?p h? s? khi liên h? v?i Duhocnamphong)

- Passport

- B?ng ?i?m

Ch? áp d?ng cho sinh viên ??ng ký 5 nhóm ngành sau:

  • Kinh doanh
  • Công ngh?
  • Truy?n thông chuyên nghi?p
  • Th?i trang (thi?t k? & kinh doanh)
  • Nhà hàng - Khách s?n

 

Chuong trinh hoc tap giai phap mua dich tai RMIT - RMIT Australia

 

H?C B?NG VÀ H? TR? TÀI CHÍNH:
 

H?C B?NG 5000 AUD cho ch??ng trình Dual Campus Program t?i RMIT Nam Sài Gòn
??i t??ng áp d?ng: H?c sinh qu?c t? ??ng ký ch??ng trình Dual Campus Program t?i RMIT
Ngành h?c áp d?ng
• Bachelor of Information Technology
• Bachelor of Engineering (Electrical and Electronic Engineering) (Honours)
• Bachelor of Engineering (Software Engineering) (Honours)
• Bachelor of Engineering (Robotics and Mechatronics Engineering) (Honours)
Intake t?i RMIT Vi?t Nam: Tháng 2, 6, 10/2021

?ây ??u là nh?ng ngành h?c th?i th??ng mà sinh viên nên quan tâm.

C?p nh?t tình hình h? s?:

Các ngành ng?ng nh?n h? s? cho h?c k? tháng 3/2021 t?i c? s? Nam Sài Gòn:
+ Design Studies
+ Professional Communication
+ Business and Management

C? s? Hà N?i hi?n t?i c?ng ?ã g?n ?? ch? tiêu tuy?n sinh, do ?ó các b?n h?c sinh nên hoàn thành h? s? s?m ?? không ?nh h??ng t?i k? ho?ch h?c t?p.

 

Chuong trinh hoc tap giai phap mua dich tai RMIT - RMIT Viet Nam 1

 

RMIT Australia

Tr??ng ??i h?c RMIT University n?m trong 1% các tr??ng ??i h?c ???c công nh?n trên toàn c?u. Tr??ng có ba c? s? t?i Melbourne, khuôn viên chính c?a tr??ng n?m ? trung tâm qu?c t? c?a thành ph? ?áng s?ng th? 2 th? gi?i và ???c bao quanh b?i h? th?ng giao thông công c?ng ti?n l?i, nhà hàng, quán cà phê, nhà hát, phòng tr?ng bày và công viên.

Melbourne Campus là m?t ph?n không th? thi?u c?a thành ph? Melbourne có l?ch s? tr?m n?m v?i 45.000 sinh viên h?c t?p trên nhi?u l?nh v?c. Khuôn viên Bundoora, ? vùng ngo?i ô phía ?ông b?c Melbourne, ???c ??t trong m?t môi tr??ng công viên yên t?nh, hoàn ch?nh v?i ngoài tr?i c? s? th? thao cho bóng ?á, ?i?n kinh, qu?n v?t và bóng r?. Khuôn viên Brunswick, 6km v? phía b?c c?a thành ph?, là m?t ph?n c?a qu?n Sydney Road sáng t?o và ?a v?n hóa, v? trí g?n các ch?, c?a hàng, quán r??u, và m?t n?n ngh? thu?t và âm nh?c r?c r?.

K? nh?p h?c t?i ??i h?c RMIT Melbourne: Tháng 2, tháng 7.

RMIT Vi?t Nam

Tr??ng ??i h?c RMIT Vi?t Nam có 2 c? s?: Hà N?i và Nam Sài Gòn, cung c?p các ch??ng trình kinh doanh, công ngh?, truy?n thông, thi?t k? và th?i trang, và t? hào có m?t lo?t các ho?t ??ng ngo?i khóa ?n t??ng nh?m khuy?n khích sinh viên ??t phá vào l?nh v?c m?i mà h? quan tâm. Tr??ng s? h?u các c? s? ??ng c?p th? gi?i bao g?m Cyber Security and Logistics Laboratory, Engineering Hub, Financial Trading Laboratory.

??i h?c RMIT Vi?t Nam có k? nh?p h?c: Tháng 2, tháng 6 và tháng 10.

 

Chuong trinh hoc tap giai phap mua dich tai RMIT - RMIT Australia 1

Noah Nguyen