Thành phố Waterloo, Ontario, Canada

Thành phố Waterloo, Ontario, Canada

Giới thiệu | Các trường

100.000 dân. Cách 113km phía tây Toronto

97.000 dân. 113km from To, Tây chếch Nam