các Trường Đại học Mỹ (125)

University of Illinois at Chicago

University of Illinois at Chicago

Chicago, Illinois, USA

Public

32.800 USD

Louisiana Tech University

Louisiana Tech University

Ruston, Louisiana, USA

Public

29.335 USD

Carroll College

Carroll College

Helena, Montana, USA

Private

Elmhurst University (Elmhurst College)

Elmhurst University (Elmhurst College)

Chicago, Illinois, USA

Private

37.454 USD

Bellarmine University

Bellarmine University

Louisville, Kentucky, USA

Private

42.430 USD

Alma College

Alma College

Alma, Michigan, USA

Private

42.352 USD

Abilene Christian University

Abilene Christian University

Abilene, Texas, USA

Private

37.800 USD

Texas A&M University - Corpus Christi

Texas A&M University - Corpus Christi

Corpus Christi, Texas, USA

Public

17.000 USD

DePaul University

DePaul University

Chicago, Illinois, USA

Private

40.551 USD

Baylor University

Baylor University

Waco, Texas, USA

Private

42.842 USD Chi phí ước tính cho năm học 2020-2021

Saint Louis University (SLU)

Saint Louis University (SLU)

St. Louis, Missouri, USA

Private

45.960 USD

Colorado State University

Colorado State University

Fort Collins, Colorado, USA

Public

30.510 USD Chi phí ước tính cho 2 kỳ học tập

Oglethorpe University

Oglethorpe University

Atlanta, Georgia, USA

Private

39.300 USD

University of Texas at Dallas

University of Texas at Dallas

Dallas, Texas, USA

Public

38.168 USD

Concordia University Chicago (CUC)

Concordia University Chicago (CUC)

Chicago, Illinois, USA

Private

32.660 USD

University of New Hampshire (UNH)

University of New Hampshire (UNH)

Durham, New Hampshire, USA

Public

32.050 USD

Northeastern University

Northeastern University

Trường đại học TOP 1 tại Mỹ về các chương trình đạo tạo Co-op (Thực tập trả lương )

Boston, Massachusetts , USA

Private

53.240 USD

James Madison University

James Madison University

Harrisonburg, Virginia, USA

Public

29.106 USD Chi phí ước tính cho 1 năm học tập