các Trường Đại học Úc (8)

Victoria University

Victoria University

Melbourne, Victoria, Australia

Public

RMIT University

RMIT University

Trường đại học lớn nhất Úc

Melbourne, Victoria, Australia

Public

24.000 AUD

Federation University Australia (FUA)

Federation University Australia (FUA)

Ballarat, Victoria, Australia

Public

24.700 AUD

University of Melbourne

University of Melbourne

G8 Australia

Melbourne, Victoria, Australia

Public

25.984 AUD

Swinburne University of Technology

Swinburne University of Technology

Melbourne, Victoria, Australia

Public

28.420 AUD

La Trobe University

La Trobe University

Melbourne, Victoria, Australia

Public

29.800 AUD

Deakin University

Deakin University

Melbourne, Victoria, Australia

Public

32.000 AUD Học phí 1 năm

Monash University

Monash University

G8 Australia

Melbourne, Victoria, Australia

Public

34.000 AUD