các Trường Đại học Mỹ (192)

Washington State University

Washington State University

Pullman, Washington, USA

Public

27.476 USD

University of South Florida (USF)

University of South Florida (USF)

Tampa, Florida, USA

Public

17.324 USD

Arizona State University

Arizona State University

Tempe, Arizona, USA

Public

31.000 USD

Northeastern University

Northeastern University

Trường đại học TOP 1 tại Mỹ về các chương trình đạo tạo Co-op (Thực tập trả lương )

BOSTON, Massachusetts , USA

Private

53.240 USD

James Madison University

James Madison University

Harrisonburg (VA), Virginia, USA

Public

29.106 USD Chi phí ước tính cho 1 năm học tập

Pace University

Pace University

New York City, New York, USA

Private

44.714 USD

Merrimack College

Merrimack College

North Andover, Massachusetts , USA

Private

21.531 USD

Florida Atlantic University (FAU)

Florida Atlantic University (FAU)

Boca Raton, Florida, USA

Public

19.432 USD

Columbia University

Columbia University

New York City, New York, USA

Private

56 USD

Cornell University

Cornell University

Ivy League

Ithaca, New York, USA

Private

55.188 USD

Boise State University (BSU)

Boise State University (BSU)

Boise, Idaho, USA

Public

24.988 USD

Dartmouth College

Dartmouth College

Thành viên Ivy League

Hanover, New Hampshire, USA

Private

53 USD

University of Pennsylvania

University of Pennsylvania

Philadelphia, Pennsylvania, USA

Private

55.584 USD

Elmhurst University (Elmhurst College)

Elmhurst University (Elmhurst College)

CHICAGO, Illinois, USA

Private

41.258 USD

Adelphi University

Adelphi University

Garden City, New York, USA

43.260 USD

American University

American University

Washington, Washington D.C., USA

Private

54.354 USD

Illinois State University

Illinois State University

Normal, Illinois, USA

Private

27.900 USD

Northern Illinois University

Northern Illinois University

DeKalb, Illinois, USA

Public

22.430 USD