các Trường Đại học Anh (149)

Manchester Metropolitan University

Manchester Metropolitan University

Manchester, England, UK

Public

15.000 GBP

Anglia Ruskin University

Anglia Ruskin University

Cambridge, England, UK

Public

12.500 GBP

University of Brighton

University of Brighton

Brighton, England, UK

13.384 GBP Học phí bậc Cử nhân năm 2019-2020

Bournemouth University

Bournemouth University

Bournemouth, England, UK

Public

13.750 GBP

Birmingham City University

Birmingham City University

Birmingham, England, UK

Public

12.300 GBP

Northumbria University

Northumbria University

Newcastle (upon Tyne), England, UK

Public

15.000 GBP

Aberystwyth University

Aberystwyth University

Aberystwyth, Wales, UK

13.600 GBP

University of Plymouth

University of Plymouth

Plymouth, England, UK

13.400 GBP

University Of Sussex

University Of Sussex

Falmer, England, UK

Public

14.750 GBP

Durham University

Durham University

Durham, England, UK

Public

20.500 GBP

University of Strathclyde

University of Strathclyde

Glasgow, Scotland, UK

Public

15.300 GBP

University of Liverpool

University of Liverpool

Liverpool , England, UK

Public

16.950 GBP

University of Essex

University of Essex

Colchester, England, UK

Public

University of Northampton

University of Northampton

Northampton, England, UK

Public

12.500 GBP

University of Leeds

University of Leeds

Russel Group

Leeds, England, UK

Public

20.750 GBP

University of Bristol

University of Bristol

Bristol, England, UK

Public

19.500 GBP

University of Nottingham

University of Nottingham

Nottingham, England, UK

Public

18.420 GBP