các Trường Đại học Anh (149)

De Montfort University

De Montfort University

Leicester, England, UK

Public

13.250 GBP

University of Dundee

University of Dundee

Dundee, Scotland, UK

Public

16.450 GBP

Glasgow Caledonian University

Glasgow Caledonian University

Glasgow, Scotland, UK

Public

10.200 GBP

Manchester Metropolitan University

Manchester Metropolitan University

Manchester, England, UK

Public

15.000 GBP

Birmingham City University

Birmingham City University

Birmingham, England, UK

Public

12.300 GBP

Northumbria University

Northumbria University

Newcastle (upon Tyne), England, UK

Public

16.000 GBP

Aberystwyth University

Aberystwyth University

Aberystwyth, Wales, UK

13.600 GBP

University of Plymouth

University of Plymouth

Plymouth, England, UK

13.400 GBP

University Of Sussex

University Of Sussex

Falmer, England, UK

Public

14.750 GBP

Durham University

Durham University

Durham, England, UK

Public

20.500 GBP

University of Strathclyde

University of Strathclyde

Glasgow, Scotland, UK

Public

15.300 GBP

University of Liverpool

University of Liverpool

Liverpool , England, UK

Public

16.950 GBP

University of Essex

University of Essex

Colchester, England, UK

Public

16.050 GBP

University of Northampton

University of Northampton

Northampton, England, UK

Public

12.900 GBP

University of Leeds

University of Leeds

Russel Group

Leeds, England, UK

Public

20.750 GBP

University of Bristol

University of Bristol

Bristol, England, UK

Public

19.500 GBP

University of Nottingham

University of Nottingham

Nottingham, England, UK

Public

18.420 GBP