các Trường Trung học Canada (120)

St John's Academy

St John's Academy

Vancouver, BC, Canada.

Ottawa Catholic School Board

Ottawa Catholic School Board

Ottawa, Ontario, Canada

Public

14.000 CAD

Toronto Academy of EMC

Toronto Academy of EMC

Toronto, Ontario, Canada

Public | Boarding

149.500 CAD

Newfoundland International Student Education Program (NISEP)

Newfoundland International Student Education Program (NISEP)

St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada

| Dayschool | Coed

20.850 CAD Cập nhật năm học 2023

Sở Giáo Dục Lethbridge School Division:

Sở Giáo Dục Lethbridge School Division:

Lethbridge, Alberta, Canada

Public | Dayschool | Coed

Toronto Central Academy

Toronto Central Academy

Toronto, Ontario, Canada

Private

1.850 CAD cho mỗi credit hour

Cestar High School

Cestar High School

Toronto, Ontario, Canada

Private | Coed

23.000 CAD Chưa tính chi phí ăn ở

TAIE

TAIE

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

CIC - Columbia International College.

CIC - Columbia International College.

Trường Boarding lớn nhất Canada

Hamilton CA, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

34.000 CAD Bao gồm học phí và kí túc xá

Great Lakes College of Toronto

Great Lakes College of Toronto

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

20.500 CAD Cho 10 môn học

Vancouver School Board (VSB)

Vancouver School Board (VSB)

Vancouver, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.500 CAD

Burnaby School District

Burnaby School District

Burnaby, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.250 CAD

FieldStone Kings College

FieldStone Kings College

Toronto, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

27.035 CAD

DELTASD - Delta School District No. 37

DELTASD - Delta School District No. 37

Delta, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.500 CAD

Calgary Board of Education - CBE

Calgary Board of Education - CBE

Calgary, Alberta, Canada

Public | Dayschool | Coed

12.500 CAD

Southern Ontario Collegiate

Southern Ontario Collegiate

Hamilton CA, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

28.505 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở homestay

Toronto District School Board (TDSB)

Toronto District School Board (TDSB)

Hội đồng trường công lập lớn nhất Canada

Toronto, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

16.000 CAD

New Brunswick French International Student Program (NBFISP)

New Brunswick French International Student Program (NBFISP)

Fredericton, New Brunswick, Canada

Public | Dayschool

9.950 CAD

York Regional District School Board

York Regional District School Board

Aurora, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

14.750 CAD

UIS - Urban International School

UIS - Urban International School

Toronto, Ontario, Canada.