Học bổng du học Úc bậc Trung học

Sở Giáo dục Tasmania Cấp học Điều kiện Sở Giáo dục Tasmania

Học bổng 25% học phí Trung học công lập Tasmania

Giá trị: 25%

Trung học

Eynesbury College Cấp học Điều kiện Eynesbury College

Eynesbury scholarship

Giá trị: 30% học phí

Trung học

GPA 8.0

Eynesbury Merit Scholarships (EMS)

Giá trị: up to 50% Học phí

Trung học

Taylors College Cấp học Điều kiện Taylors College

High School Scholarships

Giá trị: AU$ 2,500 – 5,000

Trung học

GPA 7.5, 8.0

Phỏng vấn