Học bổng du học Anh bậc Đại học - Cao Đẳng

City University of London Cấp học Điều kiện City University of London

Bayes Business School International Scholarship

Giá trị: £5,500

Cử nhân

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

South East Asia Scholarship Award

Giá trị: 50%

Cử nhân

Undergraduate Scholarship

Giá trị: £1,000

Cử nhân

Brunel University London Cấp học Điều kiện Brunel University London

Early Payment

Giá trị: 2%

Cử nhân

Brunel Medical School International Scholarship Terms and Conditions 2023/24

Giá trị: 15%

Cử nhân

BPP University Cấp học Điều kiện BPP University

Dean of BPP School of Business and Technology Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân

Main BPP University Law School Scholarships

Giá trị: 2000 - Full fee

Cử nhân

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

Undergraduate Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

Deans Scholarship - UG

Giá trị: £5,000

Cử nhân

Vice Chancellor Scholarship

Giá trị: £10,000

Cử nhân

Aston University Cấp học Điều kiện Aston University

Women in Engineering Scholarship

Giá trị: £6,000

Cử nhân

Global Excellence Scholarship

Giá trị: £5,000 - 2000

Cử nhân

Global Ambassador Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân

Vice-Chancellor International Scholarship

Giá trị: £8,000

Cử nhân

Global Ambassador Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân

Vice-Chancellor International Scholarship

Giá trị: £8,000

Cử nhân

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Creative Start Scholarship

Giá trị: 2000 - 5000

Chứng chỉ

Early Payment

Giá trị: 1500 GBP

Dự bị đại học , Cử nhân

Foundation Progression Bursary

Giá trị: £3,000

Dự bị đại học

UG Progression Bursary

Giá trị: £3,000

Cử nhân