Học bổng du học Anh bậc Thạc sỹ và sau Đại học

The University of Hull Cấp học Điều kiện The University of Hull

Post Graduate

Giá trị: Học bổng 10,000 cho thạc sĩ

Thạc sĩ

University Of Sussex Cấp học Điều kiện University Of Sussex

Chancellors International Business School

Giá trị: £5,000

Thạc sĩ

Sussex Vietnam Scholarship

Giá trị: £3,000

Thạc sĩ

Swansea University Cấp học Điều kiện Swansea University

School of Management - Scholarship

Giá trị: Up to £3000

Chứng chỉ sau đại học

Postgraduate International Excellence Scholarship (South Asia)

Giá trị: Up to £4,000

Chứng chỉ sau đại học

Postgraduate International Excellence Scholarship

Giá trị: Up to £4,000

Chứng chỉ sau đại học

University of Brighton Cấp học Điều kiện University of Brighton

International Scholarship

Giá trị: £5,000

Thạc sĩ

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

Postgraduate Scholarship:

Giá trị: GBP 2,000

Thạc sĩ

University of Westminster Cấp học Điều kiện University of Westminster

Chevening Scholarship for Post Graduate

Giá trị: GBP 10,000

Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

International Postgraduate Part Fee Scholarship

Giá trị: GBP 2000

Thạc sĩ

GPA 8.0

The University of Manchester Cấp học Điều kiện The University of Manchester

Global Futures Scholarship

Giá trị: GBP 2000

Thạc sĩ

University of Gloucestershire Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire

International Postgraduate Scholarship

Giá trị: 7000

Thạc sĩ

Academic Merit Scholarship 2022/23

Giá trị: 1200

Thạc sĩ

Queen's University Belfast Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast

Queen Management Scholarship 2021

Giá trị: 3000

Thạc sĩ

GPA 8.0

Regional Scholarship - Pathway

Giá trị: £3,000

Chứng chỉ sau đại học

GPA Khá trở lên

Royal Agricultural University Cấp học Điều kiện Royal Agricultural University

GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021

Giá trị: 10000

Thạc sĩ

University of Bristol Cấp học Điều kiện University of Bristol

GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021

Giá trị: 10000

Thạc sĩ

Newcastle University London Cấp học Điều kiện Newcastle University London

Vice Chancellor Excellence Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

Có offer của trường

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

Professional Experience Scholarship

Giá trị: Lên đến £4,000

Thạc sĩ

ít nhất có 2 năm kinh nghiệm

Vice-Chancellor Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

GPA 70% trở lên