Học bổng du học Anh bậc Thạc sỹ và sau Đại học

University of the Arts, London Cấp học Điều kiện University of the Arts, London

UAL International Post

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học

Keele University Cấp học Điều kiện Keele University

Full Time MBA Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Thạc sĩ

International Excellence Scholarship

Giá trị: up to £5,000

Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

University of Sunderland Cấp học Điều kiện University of Sunderland

Alumni Loyalty Scheme 2022/23

Giá trị: Miễn 20% toàn bộ học phí

Chứng chỉ sau đại học

International Scholarship 2022/23

Giá trị: £900 - £1.400

Chứng chỉ sau đại học

International Scholarship 2022/23

Giá trị: £1.400 - £1.400

Chứng chỉ sau đại học

University of Stirling Cấp học Điều kiện University of Stirling

International Summer School and Study Abroad Alumni Scholarship

Giá trị: £ 4.000

Chứng chỉ sau đại học

International Alumni Scholarship

Giá trị: £ 4.000

Thạc sĩ

The University of Hull Cấp học Điều kiện The University of Hull

George W Gray International Scholarship

Giá trị: £9,000

Thạc sĩ

City University of London Cấp học Điều kiện City University of London

Alex McVitty Memorial Award

Giá trị: £2000

Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

University of Worcester Cấp học Điều kiện University of Worcester

International Postgraduate Scholarships

Giá trị: £2000-£3000

Chứng chỉ sau đại học

University Of Sussex Cấp học Điều kiện University Of Sussex

Chancellors International Business School

Giá trị: £5,000

Thạc sĩ

Sussex Vietnam Scholarship

Giá trị: £3,000

Thạc sĩ

Swansea University Cấp học Điều kiện Swansea University

School of management developing futures scholarship

Giá trị: Up to £3000

Postgraduate International Excellence Scholarship (South Asia)

Giá trị: Up to £4,000

University of Brighton Cấp học Điều kiện University of Brighton

International Scholarship

Giá trị: £5,000

Thạc sĩ

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

Postgraduate Scholarship:

Giá trị: GBP 2,000

Thạc sĩ

University of Westminster Cấp học Điều kiện University of Westminster

Chevening Scholarship for Post Graduate

Giá trị: GBP 10,000

Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

International Postgraduate Part Fee Scholarship

Giá trị: GBP 2000

Thạc sĩ

GPA 8.0

The University of Manchester Cấp học Điều kiện The University of Manchester

Global Futures Scholarship

Giá trị: GBP 2000

Thạc sĩ