Học bổng du học Hà Lan bậc Đại học - Cao Đẳng

Rotterdam University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Rotterdam University of Applied Sciences

Holland Scholarship

Giá trị: €5.000

Cử nhân

Amsterdam University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Amsterdam University of Applied Sciences

Holland Scholarship

Giá trị: €5.000

Cử nhân

Amsterdam Talent Scholarship (ATS)

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences

Hanze Minerva Scholarship

Giá trị: 2500 euros

Cử nhân

Hanze Music Scholarship

Giá trị: 2000 - 5000 Eur

Cử nhân

HAN University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện HAN University of Applied Sciences

Honors

Giá trị: €7.500

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL iBT từ 90 hoặc chứng chỉ CAE/ CPE

HAN Holland

Giá trị: €12.000

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL iBT từ 90 hoặc chứng chỉ CAE/ CPE

Orange Tulip Scholarship

Giá trị: €12.000

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL iBT từ 90 hoặc chứng chỉ CAE/ CPE

Inholland University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Inholland University of Applied Sciences

Inholland Knowledge Grant

Giá trị: Tối đa €4.500

Cử nhân

NHL Stenden University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện NHL Stenden University of Applied Sciences

Excellency Scholarship

Giá trị: 2000 euros

Cử nhân

Holland Scholarship

Giá trị: 5000 euros

Đại học quốc tế năm 1

Fontys University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Fontys University of Applied Sciences

Top Talent Scholarship

Giá trị: €2.100

Cử nhân

GPA 75% trở lên trong môn Toán và Vật Lý - Tiếng Anh IELTS 6.0

CV, Motivation Letter

Creative Mind Scholarship

Giá trị: € 3,000

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS 6.0

Motivation letter, CV

Holland Scholarship

Giá trị: € 5,000

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS 6.0 đối với chương trình Đại học hoặc 6.5 đối với chương trình Thạc sỹ

CV, Personal Statement

Wittenborg University Cấp học Điều kiện Wittenborg University

Wittenborg University Funds

Giá trị: 500 - 3000 Eur

Cử nhân

GPA 8.0 - Tiếng Anh IELTS từ 6.5

2 Recommendation letters

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: €5.000

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL tương đương

Học ít nhất 3 năm tại trường

Holland Scholarship

Giá trị: €5.000

Cử nhân

GPA 8.0 - Tiếng Anh IELTS từ 7.0 hoặc TOEFL tương đương

Saxion University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Saxion University of Applied Sciences

Saxion Excellent Scholarship

Giá trị: 2500 Eur

Cử nhân

Orange Tulip Scholarship

Giá trị: 3900 Eur

Cử nhân

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5

Saxion Talent Scholarships

Giá trị: 2500 Eur

Cử nhân

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0