Học bổng du học Mỹ bậc Đại học - Cao Đẳng

Indiana Tech Cấp học Điều kiện Indiana Tech

Indiana Tech Presidential Scholarship

Giá trị: 100% học phí

Cử nhân

GPA 3.5

University of Toledo Cấp học Điều kiện University of Toledo

International Rocket Award

Giá trị: $7,500 - $8,500

Cử nhân

GPA 3.0+ - Tiếng Anh 6.0

Southern Oregon University (SOU) Cấp học Điều kiện Southern Oregon University (SOU)

Học bổng lên tới 50% tại Southern Oregon University

Giá trị: 50%

GPA 2.5+ - Tiếng Anh 5.5+

Simmons University Cấp học Điều kiện Simmons University

First - year scholarship

Giá trị: 50% (up to £27,000)

Cử nhân

GPA 3.0 - Tiếng Anh 6.5 ielts

Letter of recommendation, Interview, SOP

University of Arizona Cấp học Điều kiện University of Arizona

Học bổng Global Wildcat Award

Giá trị: $5,500 - $22,000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 3.24 - 4.00

Temple University Cấp học Điều kiện Temple University

Broad Street Finish Line Scholarship

Giá trị: $ 500 - $ 5.000

Cao đẳng , Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

YouAreWelcomeHere Campaign and Scholarship

Giá trị: $20,000

Cử nhân

Why US campaign and scholarship

Giá trị: $ 2.000 - $ 10.000

Cử nhân

Merit scholarships

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Học bổng Pathway Progression 2

Giá trị: $5,000

Dự bị đại học

GPA 3.5

Young America International Scholarship

Giá trị: $5,000

Cử nhân

New Jersey Institute of Technology Cấp học Điều kiện New Jersey Institute of Technology

NJIT Scholarship

Giá trị: $10,000 - $25,000

Cử nhân

GPA 3.0+

1270+ SAT hoặc 26+ ACT

University of Nebraska - Lincoln Cấp học Điều kiện University of Nebraska - Lincoln

Merit-based scholarship

Giá trị: $2000 - $15000

Cử nhân

University of South Florida (USF) Cấp học Điều kiện University of South Florida (USF)

INTO Regional Scholarship

Giá trị: $5,00 - 10,000

Đại học quốc tế năm 1

Suffolk University Cấp học Điều kiện Suffolk University

Automatic Merit Scholarship

Giá trị: $4,000 - $18,500

Cử nhân

The University of Alabama at Birmingham (UAB) Cấp học Điều kiện The University of Alabama at Birmingham (UAB)

Automatic Merit Scholarship

Giá trị: $7,500

Cử nhân

Arizona State University Cấp học Điều kiện Arizona State University

ASU - USA Pathway Student

Giá trị: up to 8,500

Đại học quốc tế năm 1

scholarship for transfer and graduate international student

Giá trị: up to 10,000USD/1 năm, có thể gia hạn tới 2 năm

Cử nhân

First-year undergraduate scholarship for international student

Giá trị: up to 15,500 USD/1 năm, gia hạn mỗi năm

Cử nhân

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

International Graduate Year

Giá trị: up to 5,000 USD

Đại học quốc tế năm 1