Học bổng du học Mỹ bậc Đại học - Cao Đẳng

New Jersey Institute of Technology Cấp học Điều kiện New Jersey Institute of Technology

NJIT Scholarship

Giá trị: $10,000 - $25,000

Cử nhân

GPA 3.0+

1270+ SAT hoặc 26+ ACT

University of Nebraska - Lincoln Cấp học Điều kiện University of Nebraska - Lincoln

Merit-based scholarship

Giá trị: $2000 - $15000

Cử nhân

University of South Florida (USF) Cấp học Điều kiện University of South Florida (USF)

INTO Regional Scholarship

Giá trị: $5,00 - 10,000

Đại học quốc tế năm 1

Suffolk University Cấp học Điều kiện Suffolk University

Automatic Merit Scholarship

Giá trị: $4,000 - $18,500

Cử nhân

The University of Alabama at Birmingham (UAB) Cấp học Điều kiện The University of Alabama at Birmingham (UAB)

Automatic Merit Scholarship

Giá trị: $7,500

Cử nhân

Arizona State University Cấp học Điều kiện Arizona State University

ASU - USA Pathway Student

Giá trị: up to 8,500

Đại học quốc tế năm 1

scholarship for transfer and graduate international student

Giá trị: up to 10,000USD/1 năm, có thể gia hạn tới 2 năm

Cử nhân

First-year undergraduate scholarship for international student

Giá trị: up to 15,500 USD/1 năm, gia hạn mỗi năm

Cử nhân

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

International Graduate Year

Giá trị: up to 5,000 USD

Đại học quốc tế năm 1

International Freshman Year

Giá trị: Up to 5,000 USD

Đại học quốc tế năm 1

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: 22,000 USD/1 năm

Cử nhân

Texas Wesleyan University Cấp học Điều kiện Texas Wesleyan University

Regularly admitted international students scholarship

Giá trị: 16,000 USD

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS 5.0/ TOEFL 68

No SAT/ACT

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Presidential Scholarship

Giá trị: $11000

Cử nhân

GPA 3.5

SAT 1360 or tương đương ACT

Undergraduate International Admissions Scholarship

Giá trị: up to 2,000

Cử nhân

GPA 3.0

Pace University Cấp học Điều kiện Pace University

The Global Pathways Westchester progression scholarship

Giá trị: $3,500–$7,000

Đại học quốc tế năm 1

scholarship for transfer student

Giá trị: up to 20,000 USD

Cử nhân

Undergraduate Direct Entry scholarship

Giá trị: up to 29,500 USD

Cử nhân

Western Washington University Cấp học Điều kiện Western Washington University

Undergraduate Direct Admission Scholarship

Giá trị: $1,000 to $3,500

Cử nhân

International Year( 2 Quarters)

Giá trị: $1,500 -$5,000

Đại học quốc tế năm 1

University of Vermont Cấp học Điều kiện University of Vermont

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $8,000 - $20,000

Cử nhân