Học bổng du học Canada bậc Đại học - Cao Đẳng

Cambrian College Cấp học Điều kiện Cambrian College

Entrance Scholarship

Giá trị: 1,000 CAD

Cao đẳng , Cử nhân

GPA 7.0

Confederation College Cấp học Điều kiện Confederation College

In-program Scholarship

Giá trị: 500 - 2,500 CAD

Cao đẳng , Cử nhân

GPA 8.0

Entrance Scholarship

Giá trị: 1,000 CAD

Cao đẳng

GPA > 7.0

Lambton College Cấp học Điều kiện Lambton College

Entrance Scholarship

Giá trị: Up to 3,000 CAD

Cao đẳng , Cử nhân

GPA > 7.0

St. Lawrence College Cấp học Điều kiện St. Lawrence College

Academic Excellence Entrance Scholarship

Giá trị: 500 - 3,000 CAD

Cao đẳng , Cử nhân

St. Clair College Cấp học Điều kiện St. Clair College

Entrance International Scholarship

Giá trị: 1,000 CAD

Cử nhân

GPA > 7.0

Capilano University Cấp học Điều kiện Capilano University

Capilano Excellence Scholarship

Giá trị: 14,000 CAD/năm (có thể gia hạn)

Cử nhân

GPA 3.5

MacEwan University Cấp học Điều kiện MacEwan University

Chancellor’s Scholarship

Giá trị: $10.000 CAD – $14.000 CAD

Cử nhân

GPA 95-100% hoặc > 3.99

President’s Scholarship

Giá trị: $8.000 CAD – $12.000 CAD

Cử nhân

GPA 90-94.99% hoặc 3.90-3.99

Provost’s Scholarship

Giá trị: $6.000 CAD – $10.000 CAD

Cử nhân

GPA 85-89.99% hoặc 3.70-3.89

Dean’s Scholarship

Giá trị: $4.000 – $8.000 CAD

Cử nhân

GPA 80-84.99% hoặc 3.50-3.69

Mount Royal University Cấp học Điều kiện Mount Royal University

Entrance Scholarship

Giá trị: $500 - $3,000 CAD

Cao đẳng , Cử nhân

GPA > 9.0

Thompson River University (TRU) Cấp học Điều kiện Thompson River University (TRU)

Engineering Scholarships

Giá trị: $3,000 CAD

Dự bị đại học

International Athletic Scholarships

Giá trị: Đa dạng

Cử nhân

GPA > 7.5

TRU International Social Media Ambassador Awards

Giá trị: $1,000 CAD

Cử nhân

Ontario Tech University Cấp học Điều kiện Ontario Tech University

English Language Scholarship

Giá trị: $1,000 CAD

Cử nhân

International Merit Award

Giá trị: $10,000 CAD

Cử nhân

GPA > 8.0

Global Leadership Award

Giá trị: $30,000 CAD/năm

Cử nhân

GPA > 9.0

Mount Allison University Cấp học Điều kiện Mount Allison University

Entrance Scholarship

Giá trị: $4,000 CAD - $20,000 CAD

GPA > 8.0

Sheridan College Cấp học Điều kiện Sheridan College

Entrance Scholarship

Giá trị: 1,000 - 3,000 CAD

GPA 8.0