Học bổng du học Canada bậc Đại học - Cao Đẳng

ULethbridge International College Calgary Cấp học Điều kiện ULethbridge International College Calgary

Entrance Scholarship

Giá trị: 2,000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 6.0 - Tiếng Anh 5.5

Application form, Interview

University of Manitoba (ICM) Cấp học Điều kiện University of Manitoba (ICM)

Entrance Scholarship

Giá trị: 3,000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 6.0 - Tiếng Anh 5.5 with no band lower than 5.0

Application form, Interview, Scholarship essay

Toronto Metropolitan University ( Ryerson University ) Cấp học Điều kiện Toronto Metropolitan University ( Ryerson University )

Entrance Scholarship

Giá trị: 3,000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 6.0 - Tiếng Anh 5.5 with no band lower than 5.0

Application form, Interview

FIC Fraser International College (Simon Fraser University) Cấp học Điều kiện FIC Fraser International College (Simon Fraser University)

Vietnamese Student Scholarship

Giá trị: 3,000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview, Scholarship essay

Sustainability Scholarship

Giá trị: 2,500

Đại học quốc tế năm 1

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview

FIC Women in STEM Scholarship

Giá trị: 2,500

Đại học quốc tế năm 1

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview

New Student Scholarships

Giá trị: 2,000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview

Global Citizen Scholarship

Giá trị: 5,000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview

Wilfrid Laurier International College Cấp học Điều kiện Wilfrid Laurier International College

Ambassador Scholarships

Giá trị: 5000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 6.5 - Tiếng Anh 5.5

Application form, Interview

Feature Leader Scholarships

Giá trị: 4000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 6.5 - Tiếng Anh 5.5

Application form, Interview

Georgian College Cấp học Điều kiện Georgian College

The Georgian College Entrance Scholarship

Giá trị: $2000 CAD

GPA 7.0 trở lên

Học sinh vào học thẳng khoá chính của trường

Langara College Cấp học Điều kiện Langara College

International Regional Entrance Scholarship $7.500 CAD

Giá trị: 7,500 CAD

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 7.0 các kỹ năng từ 6.5

Niagara College Cấp học Điều kiện Niagara College

Niagara English for Academic Preparation Scholarship

Giá trị: 2,500

Niagara Entrance scholarships

Giá trị: $2,000 - 20,000 CAD

Cao đẳng , Cử nhân

GPA 7.8+ - Tiếng Anh 6.0+

Wilfrid Laurier University Cấp học Điều kiện Wilfrid Laurier University

Laurier Scholar

Giá trị: up to $40,000

Inspiring Liven Scholarship

Giá trị: $2,000 - $4,000

Entrance Scholarship based on GPA

Giá trị: 1,000 - 4,000

GPA 8,0

Fanshawe College Cấp học Điều kiện Fanshawe College

Vietnam Language Excellence Entrance Award 2023-2024

Giá trị: $CAD 2,000

GPA 8.0+ - Tiếng Anh IELTS 7.0

University of Regina Cấp học Điều kiện University of Regina

Học giả xuất sắc

Giá trị: 74,000

Cử nhân

International Entrance Scholarship

Giá trị: $3000

Cử nhân