Học bổng du học Canada bậc Thạc sỹ và sau Đại học

MacEwan University Cấp học Điều kiện MacEwan University

Chancellor’s Scholarship

Giá trị: $10.000 CAD – $14.000 CAD

Thạc sĩ

GPA 95-100% hoặc > 3.99

Thompson River University (TRU) Cấp học Điều kiện Thompson River University (TRU)

TRU Law International Student Awards

Giá trị: $5,000 CAD

Thạc sĩ

GPA > 8.0

Ontario Tech University Cấp học Điều kiện Ontario Tech University

International Merit Award

Giá trị: $10,000 CAD

Thạc sĩ

GPA > 8.0

Niagara College Cấp học Điều kiện Niagara College

Honours Bachelor Scholarship

Giá trị: $2,500

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

South East Asia Bursary

Giá trị: $1,000

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Niagara English for Academic Preparation Scholarship

Giá trị: 2,500

Niagara Entrance scholarships

Giá trị: $2,000 - 20,000 CAD

GPA 7.8+ - Tiếng Anh 6.0+

Northern College Cấp học Điều kiện Northern College

Role Model Award

Giá trị: $ 500

Ottawa Catholic School Board Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board

OCSB International Student Program Award For Citizenship

Giá trị: $600

Western University Cấp học Điều kiện Western University

International Presidents Entrance Scholarship

Giá trị: $50,000

Thạc sĩ

Centennial College Cấp học Điều kiện Centennial College

Học bổng Loyalty

Giá trị: 3.000

Chứng chỉ sau đại học

Brock University Cấp học Điều kiện Brock University

International Curriculum Award

Giá trị: $1.000

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Sault College Cấp học Điều kiện Sault College

Sault College Scholarship

Giá trị: CAD 2,500

Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

Tiếng Anh 6.0 tất cả các band

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

Graduate Scholarships

Giá trị: $1,000 to $10,000

Thạc sĩ

Humber College Cấp học Điều kiện Humber College

Học bổng đầu vào dành cho sinh viên quốc tế

Giá trị: 1000-5000 CAD

Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA 75%

Hoạt động cộng đồng, bài luận, CV, Thư giới thiệu

University of Canada West Cấp học Điều kiện University of Canada West

Học bổng đầu vào dành cho sinh viên Việt Nam

Giá trị: Lên đến CAD $18,900

Thạc sĩ

Tiếng Anh 7.0

Có Thư xin học bổng

UCW - MBA Excellence Scholarship for Continuing Students

Giá trị: $ 2,000

Thạc sĩ

GPA 3,60

Sinh viên trong nước và quốc tế hiện tại trong chương trình MBA; Sinh viên đã nhân học bổng đầu vào đủ điều kiện.

UCW - Southeast Asia (SEA) Regional Grant

Giá trị: $ 18,900

Thạc sĩ

UCW - MBA Foundation Study Grant

Giá trị: $ 6,500

Thạc sĩ

Có mẫu đơn xin hoc bổng và hoàn thành giải thưởng; Tuyên bố cá nhân; Hoàn thành chương trình MBA Foundation và chương trình cấp bằng MBA

UCW - Scholarships for Academic Excellence

Giá trị: $ 10,000

Thạc sĩ