Học bổng Language Proficiency Scholarship

Language Proficiency Scholarship

J. Addison School
J. Addison School

J. Addison School

Markham, Ontario, Canada

Trường Trung học J. Addison được thành lập vào năm 2002, hiện nay trường đang sở hữu cơ sở vật chất hiện đại và rộng rãi, cùng với các chương trình nội trú và hỗ trợ được thiết kế phù hợp với nhu cầu của sinh viên quốc tế. Trường được lãnh đạo bởi cựu sinh viên của Đại học York và có nhiều các học bổng độc đáo cùng chương trình thực hành. Học sinh tốt nghiệp tại trường vì thế mà có nhiều cơ hội vào Đại học York – Markham Center Campus. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng J. Addision.
Tên chương trình học bổng Language Proficiency Scholarship
Loại học bổng 0
Bậc học High School
Giá trị học bổng 1,500 CAD

Số lượng

Học bổng chỉ được nhận một lần năm đầu tiên Có thể nhận đồng thời vợi học bổng Vietnamese student Bursary

Chuyên ngành
Hạn nộp
Điều kiện tóm tắt
GPA
Tiếng anh IELTS 5.5 trở lên

Học bổng khác của trường

J. Addision.

Học bổng Vietnamese Student Bursary

4,000 CAD

Học bổng được renew hàng năm Có thể nhận đồng thời với học bổng Language Proficiency Scholarship

GPA Trên 6.0

Chi tiết

J. Addision.

Học bổng đầu vào trường J.Addision

3.000 CAD

GPA 8.0

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

Algoma University

The Award of Excellence

500 CAD

Học bổng đầu vào năm nhất đại học, không được renewable

GPA 6.0 - Tiếng anh IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Algoma University

The Dean’s Award

1000 CAD

Học bổng đầu vào cho năm đầu tiên đại học

GPA 7.0 - Tiếng anh IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Algoma University

The President’s Award

2.500 CAD

Học bổng đầu vào cho năm đầu tiên đại học, không được renewable

GPA 8.0 - Tiếng anh 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Algoma University

The Chancellor’s Award

5000 CAD

Học bổng đầu vào năm nhất đại học được renewable tối đa 4 năm

GPA 9.0 - Tiếng anh IELTS 7.0

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

TIA - Toronto International Academy

Entrance Scholarship

$1,000 - $5,000

GPA Tối thiểu 7,5 trở lên

Thư xin học bổng, Thư giới thiệu, Phỏng vấn với trường

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Western Sydney University - Sydney Campus

Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships

50% all tuition fee for 2 years

GPA 5.95/7 - Ielts Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết

Queensland University of Technology (QUT)

MBA and EMBA Scholarships

$1.000 - 100%

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Ielts Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết

Carnegie Mellon University

The CMU Australia Scholarships

$20.000 - $30.000

- 21-month master degree: $30,000 - 12-month master degree: $20,000

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Ielts Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết

Academy of Information Technology

Creative Mind Scholarship

50% term tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Ielts Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết

TAFE NSW

MEMMES (Mining Electrical and Mining Mechanical Engineering Society) scholarship

up to $2,000

Chi tiết