LBS Technology and Engineering Scholarship

LBS Technology and Engineering Scholarship

London Business School
London Business School

London Business School

London, England, UK

Trường Đại học London Business School là một trong những trường thành viên trong University of London. Năm 2014, trường đã được đánh giá là trường kinh doanh tốt nhất tại Châu Âu trong bảng xếp hạng của Financial Times.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng London Business School
Tên chương trình học bổng LBS Technology and Engineering Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng Upto 50%

Số lượng 1

Học bổng khác của trường

London Business School Cấp học Điều kiện London Business School

London Business School Luxury and Retail Scholarship

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

London Business School Entrepreneurship Scholarship

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

London Business School Energy Scholarship

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

The 30% Club Scholarship MBA

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

Masters in Finance Scholarship for Women

Giá trị: Up to 50%

Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

The University of Edinburgh Cấp học Điều kiện The University of Edinburgh

Robertson International Scholarships

Giá trị: £1,000

Cử nhân

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

BU Sport Scholarship

Giá trị: £500 - £5,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Abertay Unviersity (University of Abertay Dundee) Cấp học Điều kiện Abertay Unviersity (University of Abertay Dundee)

Abertay International Scholarship

Giá trị: £3,000 - £12,000

Cử nhân

BPP University Cấp học Điều kiện BPP University

Dean of BPP School of Business and Technology Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

Entrance Examinations & Merit Awards 2021 Entry - University Scholarship

Giá trị: 2000 GBP

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Elmhurst University (Elmhurst College), USA Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College), USA

Transfer International Discovery Award

Giá trị: $ 5,000

Cử nhân

Charles Darwin University, Australia Cấp học Điều kiện Charles Darwin University, Australia

CDU Global Achiever Award

Giá trị: 15% all tuition fee

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

South West (Bunbury) Campus International Accommodation Scholarship

Giá trị: 80% phí chỗ ở

Durham College, Canada Cấp học Điều kiện Durham College, Canada

Entrance Award for Honours Bachelor of Health Care Technology Management

Giá trị: 2.500 CAD

Cử nhân

University of Massachusetts Boston, USA Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Boston, USA

Dean’s Scholarship

Giá trị: $10,000 - $14,000

Cử nhân

GPA 3.4+

SAT: 1170/ SAT: 24