Học bổng du học Anh bậc Đại học - Cao Đẳng

Aston University Cấp học Điều kiện Aston University

Global Ambassador Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân

Vice-Chancellor International Scholarship

Giá trị: £8,000

Cử nhân

Global Ambassador Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân

Vice-Chancellor International Scholarship

Giá trị: £8,000

Cử nhân

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Creative Start Scholarship

Giá trị: 2000 - 5000

Chứng chỉ

Early Payment

Giá trị: 1500 GBP

Dự bị đại học , Cử nhân

Foundation Progression Bursary

Giá trị: £3,000

Dự bị đại học

UG Progression Bursary

Giá trị: £3,000

Cử nhân

International Undergraduate Scholarship

Giá trị: 2000 - 15,000

Cử nhân

Anglia Ruskin University Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University

International Early Payment Discount

Giá trị: 400 - 1000

Cử nhân

International Alumni Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân

International Merit Scholarship

Giá trị: 1000 - 2000

Cử nhân

International Excellence Scholarship

Giá trị:

Cử nhân

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

Department scholarship

Giá trị: 500 GBP

Cử nhân

Entrance Examinations & Merit Awards 2021 Entry - University Scholarship - Merit Award

Giá trị: 1000 GBP

Cử nhân

Entrance Examinations & Merit Awards 2021 Entry - University Scholarship

Giá trị: 2000 GBP

Cử nhân

Entrance Examinations & Merit Awards 2021 Entry - Faculty Scholarship

Giá trị: 2000 GBP

Cử nhân

Abertay Unviersity (University of Abertay Dundee) Cấp học Điều kiện Abertay Unviersity (University of Abertay Dundee)

Abertay International Scholarship

Giá trị: £3,000 - £12,000

Cử nhân

University of York Cấp học Điều kiện University of York

Be Exceptional scholarships

Giá trị: 2.500 - 7.500

Cử nhân

University of Worcester Cấp học Điều kiện University of Worcester

International Scholarships

Giá trị: £3,000

Cử nhân