Học bổng du học Anh bậc Đại học - Cao Đẳng

University of York Cấp học Điều kiện University of York

Be Exceptional scholarships

Giá trị: 2.500 - 7.500

Cử nhân

Academic Excellence scholarships

Giá trị: £2,500 - £15,000

Cử nhân

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

GPA 7.5 trở lên

University of Worcester Cấp học Điều kiện University of Worcester

International Scholarships

Giá trị: £3,000

Cử nhân

UG Academic Achievement Scholarships

Giá trị: up to £1,000

Cử nhân

International Undergraduate Scholarships

Giá trị: £1000-£3000

Cử nhân

University of Wolverhampton Cấp học Điều kiện University of Wolverhampton

Academic Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Academic Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

University of West London Cấp học Điều kiện University of West London

International Ambassador Scholarship

Giá trị: £5,000 - £2,000

Cử nhân

University of the West of England Bristol (UWE Bristol) Cấp học Điều kiện University of the West of England Bristol (UWE Bristol)

International Business Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

GPA 7.5 trở lên

University Of Sussex Cấp học Điều kiện University Of Sussex

Chancellors International Business School

Giá trị: £5,000

Cử nhân

University Of Surrey Cấp học Điều kiện University Of Surrey

International Excellence Award

Giá trị: £5,000

Cử nhân

University of Sunderland Cấp học Điều kiện University of Sunderland

International Scholarship 2022/23

Giá trị: £1,4000 - £900

Cử nhân

International Scholarship 2022/23

Giá trị: £900 - £1.400

Cử nhân

International Scholarship 2022/23

Giá trị: £1.400 - £1.400

Cao đẳng , Cử nhân

University of Strathclyde Cấp học Điều kiện University of Strathclyde

Faculty of science Undergraduate Scholarship

Giá trị: £4,000 - £6,000

Cử nhân

University of Stirling Cấp học Điều kiện University of Stirling

International Undergaduate Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

External Progression Scholarship

Giá trị: Up to £4,000

Cử nhân

Undergraduate Scholarship

Giá trị: £ 2.000 - £ 8.000

Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân