Học bổng du học Anh bậc Đại học - Cao Đẳng

University of Leicester Cấp học Điều kiện University of Leicester

School of Business International UG Merit Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân

Media, Communications and Sociology International UG Merit Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Cử nhân

Law International UG Merit Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Cử nhân

Family Loyalty Discount

Giá trị: 10%

Cử nhân

Science and Engineering International UG Merit Scholarship

Giá trị: £3,000 or £5,000

Cử nhân

Citizens of Change Scholarship

Giá trị: 50%

Cử nhân

The University of Hull Cấp học Điều kiện The University of Hull

George W Gray International Scholarship

Giá trị: £9,000

Cử nhân

Fairer Future Global Scholarship

Giá trị: 50%

Cử nhân

University of Huddersfield Cấp học Điều kiện University of Huddersfield

Merit-based scholarships

Giá trị: £2000 up to £4000

Cử nhân

University of Glasgow Cấp học Điều kiện University of Glasgow

Undergraduate Excellence Scholarship

Giá trị: £7,000

Cử nhân

University of Exeter Cấp học Điều kiện University of Exeter

Undergraduate Global Excellence Scholarships

Giá trị: £5,000- £10,000

Cử nhân

The University of Edinburgh Cấp học Điều kiện The University of Edinburgh

Royal (Dick) School of Veterinary Studies International Scholarship

Giá trị: £5,000

Cử nhân

Robertson International Scholarships

Giá trị: £1,000

Cử nhân

Edinburgh Global Undergraduate Mathematics Scholarships

Giá trị: £5,000

Cử nhân

University of East Anglia (UEA) Cấp học Điều kiện University of East Anglia (UEA)

International & EU scholarship

Giá trị: £4,000

Cử nhân

International Development Scholarship

Giá trị: £17600

Cử nhân

University of Central Lancashire Cấp học Điều kiện University of Central Lancashire

Merit Scholarship

Giá trị: 2000

Cử nhân

Excellence Scholarship

Giá trị: 3000

Cử nhân

University of Buckingham Cấp học Điều kiện University of Buckingham

Vice Chancellor’s Regional Scholarship

Giá trị: 2000

Cử nhân

International Undergraduate High Achiever Scholarship

Giá trị: 2500

Cử nhân